เพื่อเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและ การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาเคมี    สาขาวิชาชีววิทยา  สาขาวิชาฟิสิกส์  สาขาวิชาสถิติ

กำหนดการออก 2 ฉบับต่อปี (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)

EDITORIAL BOARD

2015-07-15

คณะกรรมการกองบรรณาธิการ

Vol. 28 No. 2 (2562): เดือนกรกฏาคม - ธันวาคม 2562

Published: 2019-12-29

An Expenditure Comparison Analysis of Revenue Faculty of Science King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

อัจฉรา แผ้วบาง, สายชล สินสมบูรณ์ทอง

10-22

A Comparison for Testing of Means or Medians of two Population with Equal Variance in Case of Normal Distribution and Contaminated Normal Distribution

อัชฌา อระวีพร, ศุภวิชญ์ ลีลาพีระพันธ์, ชุติมา โพชรา, สุพัฒน์ เทียนรุ่งโรจน์, อนุวัตร นามบุญศรี

23-36

A Mathematical Model of Chikungunya Fever Epidemic in the South of Thailand

นัฐดา จิเบ็ญจะ, พรนภา ไชยมุด

57-71

Determining Conditions for Calculation of Premium of Voluntary Motor Insurance Renewal Policy

ปริญญา เสงี่ยมสุนทร, พิรพรรณ สัมฤทธิ์, สุภาณี อ่ำสำอาง

72-83

Teeth Region Determination in Oral Cavity Images using Digital Image Processing

ศักดินี รัตนา, เจษฎา ตัณฑนุช

84-93

Synthesis of Polyglycerol from Glycerol

ภิเษก รุ่งโรจน์ชัยพร, วงศ์นรา เงินคีรี

94-109

View All Issues

Indexed in tci