Published: 2017-01-01

การพัฒนาต้นแบบระบบติดตามพิกัดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยอาดุยโน่และ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

นันทิกา เบญจเทพานันท์, สิริลักษณ์ อนันต์สถิตย์สิน, กนกวรรณ จูประสงค์, เจนจิรา ล้อมจันทร์, ปาณิศา ติงหงะ

47-56

การใช้ขั้วไฟฟ้ากราฟีนแบบพิมพ์สกรีนเพื่อวิเคราะห์ปริมาณไฮโดรควิโนน แบบหยดเดียว

วรรณนิดา ดือขุนทด, จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์, เสาวภาคย์ ธีราทรง

57-71

การสังเคราะห์กรดแลคติกจากกลีเซอรอล

วงศ์นรา เงินคีรี, ภิเษก รุ่งโรจน์ชัยพร

72-86