การจำลองเชิงตัวเลขของการถ่ายเทความร้อนและการไหลในเจ็ตพุ่งชนโดยใช้ของไหลนาโนไททาเนียมออกไซด์

Main Article Content

Khomgris Chaiyo

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้นำการจำลองเชิงตัวเลขมาใช้เพื่อศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนและการไหลในเจ็ตพุ่งชนแบบราบเรียบที่มีพื้นผิวร้อนอุณหภูมิคงที่ด้วยแบบจำลองเดี่ยว ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมถูกใช้เพื่อหาผลเฉลยของสมการควบคุมการถ่ายเทความร้อนและการไหลโดยใช้ของไหลนาโนไททาเนียมออกไซด์ (TiO2) เป็นสารทำงาน การคำนวณได้ทำการศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ 3 อย่างคือ ค่าสัดส่วนโดยปริมาตรของอนุภาคนาโน ค่าอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของทางไหลเข้า และค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์ ผลการคำนวณที่ได้พบว่าการถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นสูงตามการเปลี่ยนแปลงของทั้งค่าสัดส่วนโดยปริมาตรของอนุภาคนาโนและและค่าเรย์โนลด์นัมเบอร์เมื่อพิจารณาจากค่านัสเซิลนัมเบอร์ แต่ในส่วนกรณีของการเปลี่ยนแปลงค่าอัตราส่วนความสูงต่อความกว้างของทางไหลเข้าในช่วงระหว่าง 1 ถึง 4 นั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มอัตราการถ่ายเทความร้อน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Original Articles