ความตระหนักเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิของชุมชนโรงเรียนประถม ในพื้นที่หาดใต้ของอำาเภอคูลอนโปรโก

Main Article Content

Yusman Wiyatmo
Joko Sudomo

บทคัดย่อ

          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดเตรียมหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิในชุมชนโรงเรียนประถมในอำาเภอคูลอนโปรโก 2) สร้างวิดีโอจำาลองการเกิดสึนามิ 3) สร้างวิดีโอเทคนิคการลดความเสี่ยงจากสึนามิ และ 4) เพื่อทราบถึงผลการฝึกอบรมการจัดการและการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติสึนามิในชุมชนโรงเรียนประถม โดยใช้แบบจำลอง 4D ในการสร้างวิดีโอจำาลองการเกิดสึนามิและวิดีโอ การจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสึนามิ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบด้วยชุมชนโรงเรียนประถม 137 แห่ง โดยสำารวจความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา ความถูกต้องของข้อมูลจากวิดิโอจำาลองการเกิดสึนามิและวิดีโอการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสึนามิ และคำานวณค่าร้อยละความสอดคล้อง (PA) เพื่อวัดความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ โดยมีผลการสำารวจ ดังนี้ 1) การตอบรับของชุมชนโรงเรียนประถมมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรการศึกษามีค่าเท่ากับ 3.44 (ดีมาก) ค่าร้อยละความสดคล้องของวิดีโอจำาลองการเกิดสึนามิเท่ากับ 96.57 (น่าเชื่อถือ) คุณภาพอยู่ในระดับ 3.45 (ดีมาก) 3) ค่าร้อยละความสอดคล้องเกี่ยวกับการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสึนามิเท่ากับ 96.06 (น่าเชื่อถือ) คุณภาพอยู่ในระดับ 3.75 (ดีมาก) 4) การตอบรับของชุมชนโรงเรียนประถมเกี่ยวกับการอบรม เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยสึนามิอยู่ในระดับ 3.52 (ดีมาก)

Article Details

บท
บทความวิจัย