วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 19-05-2016

การศึกษาประสิทธิภาพการอบแห้งของปลาช่อน ด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า

ฮาติมมี บากา, รอกีเยาะ อาแว, ซุลกิพลี กาซอ, สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

13-24

คุณภาพบางประการของนาแข็งที่ใช้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา

วิภาดา มุนินทร์นพมาศ, มิสบะห์ อามะ, ไซตน ดือราซอ, จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

37-52

จุลกายวิภาคม้ามของปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) ช่วงวัยรุ่น

ปิยากร บุญยัง, ศิลปชัย เสนารัตน์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ศันสรียา วังกุลางกูร

75-79