การศึกษาประสิทธิภาพการอบแห้งของปลาช่อน ด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า

Main Article Content

ฮาติมมี บากา
รอกีเยาะ อาแว
ซุลกิพลี กาซอ
สุนิตย์ โรจนสุวรรณ

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพตู้อบแห้งปลาช่อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า เพื่อเปรียบเทียบอุณหภูมิภายในและภายนอกตู้อบแห้งปลาช่อน และเพื่อศึกษาวิธีการผลิตปลาช่อนแดดเดียวด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาประสิทธิภาพในการทำาให้แห้งของตู้อบแห้งปลาช่อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า
มีประสิทธิภาพการทำาให้แห้งมากที่สุดเมื่อเทียบกับการตากแบบธรรมชาติ และการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียว และอุณหภูมิภายในตู้อบแห้งมีอุณหภูมิสูงกว่าภายนอกตู้อบแห้ง จากการทดลอง พบว่า ตู้อบแห้งปลาช่อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า ปลาช่อนที่ได้จากการทดลองมีนำ้าหนักเท่ากับ 567.6 กรัม ใช้เวลาทำาการทดลอง 7 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับ
ตู้อบแห้งปลาช่อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการตากแบบธรรมชาติ เท่ากับ 672.6 กรัม และ 808.8 กรัม ตามลำาดับ และอัตราส่วนความชื้นเท่ากับ 0.34 เปอร์เซ็น 0.49 เปอร์เซ็น และ 0.60 เปอร์เซ็น ตามลำาดับ ซึ่งประสิทธิภาพการอบแห้งของปลาช่อนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้าสามารถลดระยะเวลาในการทำาให้แห้งของปลาช่อน

Article Details

บท
บทความวิจัย