คุณภาพบางประการของนาแข็งที่ใช้บริโภคในเขตเทศบาลนครยะลา

Main Article Content

วิภาดา มุนินทร์นพมาศ
มิสบะห์ อามะ
ไซตน ดือราซอ
จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

บทคัดย่อ

          การวิเคราะห์คุณภาพนำ้าแข็งในเทศบาลนครยะลา คือ น้ำแข็งหลอดจากแหล่งผลิต น้ำแข็งบดจากแหล่งผลิต และน้ำแข็งบดจากแหล่งจำาหน่าย แล้วเปรียบเทียบคุณภาพน้ำแข็งกับเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า น้ำแข็งจากทั้งสามแหล่งมีคุณภาพทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 100 ส่วนค่า pH พบว่า น้ำแข็งหลอดจากแหล่งผลิตผ่านเกณฑ์ร้อยละ 33.33 ส่วนน้ำแข็งบดจากแหล่งผลิตผ่านเกณฑ์ร้อยละ 12.50 และน้ำแข็งบดจากแหล่งจำาหน่ายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 12.50 ด้านเคมี คือ ปริมาณของแข็ง พบว่า น้ำแข็งหลอดจากแหล่งผลิตผ่านเกณฑ์ร้อยละ 33.33 ส่วนน้ำแข็งบดจากแหล่งผลิตผ่านเกณฑ์ร้อยละ 25.00 และน้ำแข็งบดจากแหล่งจำหน่ายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 25.00 ส่วนความกระด้างทั้งหมด พบว่า น้ำแข็งหลอดจากแหล่งผลิต น้ำแข็งบดจากแหล่งผลิต และน้ำแข็งบดจากแหล่งจำาหน่ายไม่มีความกระด้าง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 ด้านจุลินทรีย์ คือ ปริมาณเชื้อ Coliforms พบว่า ตัวอย่างน้ำแข็งหลอดจากแหล่งผลิตผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 66.67 ส่วนน้ำแข็งบดจากแหล่งผลิตผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.50 และ น้ำแข็งบดจากแหล่งจำาหน่ายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 37.50 ส่วนเชื้อ Fecal coliforms พบว่า น้ำแข็งหลอดจากแหล่งผลิตผ่านเกณฑ์ร้อยละ 66.67 ส่วนน้ำแข็งบดจากแหล่งผลิตผ่านเกณฑ์ร้อยละ 87.50 และนำ้าแข็งบดจากแหล่งจำาหน่ายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 37.50 และเชื้อ Escherichia coli พบว่า น้ำแข็งหลอดจากแหล่งผลิตไม่พบเชื้อ Escherichia coli ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 100 ส่วนน้ำแข็งบดจากแหล่งผลิตผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 87.5 และน้ำแข็งบดจากแหล่งจำหน่ายผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50.00

Article Details

บท
บทความวิจัย