เรณูวิทยาและการศึกษาการจัดจำาแนกของพืชในวงศ์ Apocynaceae บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประเทศไทย

Main Article Content

Isma-ae Chelong
Fera Aulia
Cesaria Nawang Bintari
Fanisa Tsabila Hanum

บทคัดย่อ

          การศึกษาสัณฐานวิทยาของเรณูของพืช 5 สปีชีส์ในวงศ์ Apocynaceae ได้แก่ Adenium obesum Roem. & Schult., Allamanda cathartica L., Ervatamia coronaria (Jacq.) Stapf, Plumeria alba L. และ Wrightia pubescens Blume โดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ ใช้แสง พบว่า โดยทั่วไปแล้วเรณูจะเป็นเม็ดเดี่ยว (Monad) โดยมีรูปร่างเป็นทรงกลม (spheroidal) มีขั้วแบบ isopolar และมีสมมาตรแบบรัศมี (Radial symmetry) อย่างไรก็ตาม อัตราส่วน P/E (P/E ratio) ขนาด (Size) ช่องเปิดที่ผนังเรณู (Aperture) และผิวของผนัง ชั้นนอก (Tectum) ในแต่ละสปีชีส์มีลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้น การศึกษาด้านเรณูวิทยาสามารถใช้ในการจัดจำาแนกของพืชได้

Article Details

บท
บทความวิจัย