คุณสมบัติฉนวนกันความร้อนของหญ้า

Main Article Content

Roseleena Jarawae
Ameenah Masamoh
Nurfadura Yusoh

บทคัดย่อ

        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณสมบัติฉนวนกันความร้อนของหญ้าโดยมีส่วนผสมระหว่างหญ้าและน้ำยางพาราในอัตราส่วน 60:40 70:30 และ 80:20 ตามลำาดับ กลุ่มตัวอย่าง มีรูปร่างเป็นบล็อก ขนาด 15x15x3 cm 3 จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาคุณสมบัติทางกายภายและความร้อน พบว่า ความหนาแน่นของฉนวนกันความร้อนของหญ้าคือ 0.020-0.021 กลุ่มตัวอย่าง มีการดูดซึมร้อยละ 5.769 6.060 และ 3.125 แรงตึงของตัวอย่างฉนวนกันความร้อนอยู่ที่ประมาณ 7.614-8.628 Mpa การนำความร้อนของส่วนผสมระหว่างหญ้าและน้ำยางพารา ในอัตราส่วน 60:40, 70:30 และ 80:20 คือ 0.0493 0.0196 และ 0.0351 ตามลำาดับ ผลการศึกษายืนยันว่า ส่วนผสมระหว่างหญ้าและน้ำยางพาราในอัตราส่วน 70:30 มีคุณสมบัติในการกันความร้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาให้เป็นฉนวนกันความร้อน

Article Details

บท
บทความวิจัย