จุลกายวิภาคม้ามของปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) ช่วงวัยรุ่น

Main Article Content

ปิยากร บุญยัง
ศิลปชัย เสนารัตน์
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
ศันสรียา วังกุลางกูร

บทคัดย่อ

          ศึกษาจุลกายวิภาคศาสตร์ของม้ามปลาตะกรับช่วงวัยรุ่นเป็นครั้งแรก ด้วยเทคนิคด้านมิญชวิทยาและมิญชเคมี ผลการศึกษาพบว่าเนื้อเยื่อของม้ามถูกห่อหุ้มด้วยแคปซูลชนิดบางแบบบุชั้นเดียวและไม่พบสันยื่นเข้าไปในเนื้อเยื่อม้ามภายในเนื้อเยื่อม้ามประกอบด้วย White pulp และ Red pulp แบ่งกลุ่มกันอย่างชัดเจน โดย White pulp ติดสีน้ำเงินจางเมื่อย้อมด้วย H&E และติดสีชมพูเข้มด้วย PAS ประกอบด้วยเส้นเลือด เม็ดเลือดแดง และ Melamacrophage center ในขณะที่ Red pulp พบหลอดเลือด แอ่งเลือดและเซลล์หลากหลายชนิด ได้แก่ เม็ดเลือดแดง (Erythrocytes) แกรนูโลไซต์ (Granulocyte) และลิมโฟไซต์ (Lymphocyte) ทั้งนี้เม็ดเลือดแดงจัดเป็นเซลล์ที่พบมากที่สุดในเนื้อเยื่อม้ามของปลาตะกรับในช่วงวัยรุ่น

Article Details

บท
บทความวิจัย