การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในอาหารของ Bacillus spp

Main Article Content

สายใจ แก้วอ่อน

บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียของ Bacillus amyloliquefaciens B17, Bacillus amyloliquefaciens B19, Bacillus pumilus B21 และ Bacillus subtilis B25 ต่อแบคทีเรียก่อโรคในอาหารจำานวน 5 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus aureus TISTR 118, Escherichia coli O157:H7, Escherichia coli ATCC 8739, Salmonella Typhimurium TISTR 292 และ Salmonella Typhimurium S003 การทดสอบโดยวิธี agar spot diffusion พบว่า B. amyloliquefaciens B19 มีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียอินดิเคเตอร์ดีกว่า Bacillus ชนิดอื่นๆ โดยยับยั้ง E. coli ATCC 8439, E. coli 0157:H7, S. aureus TISTR 118 และ Salmonella Typhimurium TISTR 292 และแสดงบริเวณการยับยั้ง E. coli 0157:H7 และ S. aureus TISTR 118 ได้สูงที่สุด ดังนั้นจึงทดสอบกิจกรรมการยับยั้งโดยวิธี Agar well diffusion ของแบคทีเรียชนิดนี้ พบว่า มีโซนการยับยั้ง E. coli 0157:H7 และ S. aureus TISTR 118 ขนาด 28.70±0.60 และ 25.40±0.94 มิลลิเมตร ตามลำดับ การศึกษาค่าความเข้มข้นตำ่าสุดที่ยับยั้ง (Minimum Inhibitory Concentration: MIC) พบว่า ความเข้มข้นต่ำสุดของ B. amyloliquefaciens B19 ที่ยับยั้ง E. coli 0157:H7 คือ 10 4 cfu/ml โดยแสดงบริเวณการยับยั้งเท่ากับ 11.50±0.00 มิลลิเมตร และ MIC ของ S. aureus TISTR 118 คือ 10 6 cfu/ml แสดงบริเวณการยับยั้งเท่ากับ 16.20±1.77 มิลลิเมตร เมื่อนำามาทดสอบ การแตกของเม็ดเลือดแดงพบว่า B. amyloliquefaciens B19 ไม่ทำให้เม็ดเลือดแดงในอาหารที่มีเลือดแกะผสมแตก ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงถึงความเป็นไปได้ในการนำ B. amyloliquefaciens B19 ไปควบคุมแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร

Article Details

บท
บทความวิจัย