จุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อปอดงูปากกว้างน้ำเค็ม Cerberus rynchops จากบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย

Main Article Content

ศิลปชัย เสนารัตน์
ปิยากร บุญยัง
ธีรกมล เพ็งสกุล
ศันสรียา วังกุลางกูร
ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
เจษฏ์ เกษตระฑัต

บทคัดย่อ

          ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาจุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อปอดงูปากกว้างน้ำเค็มจากบริเวณปากแม่น้ำาปราณบุรีของประเทศไทย ด้วยวิธีมาตรฐานทางด้านมิญชวิทยา โดยย้อมด้วยสีฮีมาทอกซีลีนและอีโอซิน และกรดเพอริโอดิคชิฟฟ์ ผลการศึกษาพบว่า ปอดประกอบด้วยโครงสร้างหลายส่วน คือ หลอดลม หลอดลมฝอย หลอดลมฝอยส่วนปลาย หลอดลมฝอย ส่วนหายใจ และถุงลมปอด ตามลำดับ โดยเฉพาะถุงลมปอดซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเนื้อเยื่อปอดและมีถุงลมเป็นจำานวนมาก มิญชวิทยาของผนังท่อนำาอากาศภายในปอดประกอบด้วยชั้นเยื่อเมือกชั้นใต้เยื่อเมือก ชั้นกระดูกอ่อน และชั้นแอดเวนทิเชีย ผนังของถุงลมมีโครงสร้างพิเศษ โดยที่ชั้นมิวโคซาประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิวแบบแบนบาง และมีเซลล์อีก 4 ชนิดแทรกตัวอยู่ คือ เซลล์ถุงลมปอดชนิดที่หนึ่ง เซลล์ถุงลมปอดชนิดที่สอง เซลล์บุผิว และแมคโครฟาจ นอกจากนี้ยังพบเส้นเลือดฝอยจำานวนมากท่ามกลางถุงลมอีกด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย