วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 20-05-2017

การใช้ลำดับเบสของยีน COI สำหรับระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ศิลปชัย เสนารัตน์, ภราดร ดอกจันทร์

29-38

การศึกษาและออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ

อัสม๊ะ ลือมาสือนิ, ลตีฟา สมานพิทักษ์, ซุลกิพลี กาซอ

39-49

ระดับเสียงในโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษา : รูปแบบของเสียง

Mokkaram Hossain Bhuayan, Mohd Nur E Alam Siddique, M. Golam Mostafa, Uzma Khalil, Fouzia Perveen Malik, Fokir Rafiqul Alam, Zainal Abedin

51-64

เครื่องทำาน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า

คอรีเยาะ ดูมีแด, ซูไรดา สือยุ, ซุลกิพลี กาซอ

65-75

จุลกายวิภาคของเนื้อเยื่อปอดงูปากกว้างน้ำเค็ม Cerberus rynchops จากบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย

ศิลปชัย เสนารัตน์, ปิยากร บุญยัง, ธีรกมล เพ็งสกุล, ศันสรียา วังกุลางกูร, ณัฐรินทร์ วงศ์ธรรมวานิช, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, เจษฏ์ เกษตระฑัต

1-7