ระดับเสียงในโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ กรณีศึกษา : รูปแบบของเสียง

Main Article Content

Mokkaram Hossain Bhuayan
Mohd Nur E Alam Siddique
M. Golam Mostafa
Uzma Khalil
Fouzia Perveen Malik
Fokir Rafiqul Alam
Zainal Abedin

บทคัดย่อ

          พระราชบัญญัติมลภาวะทางเสียงและการลดมลภาวะทางเสียง ค.ศ. 1972 นับเป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่เริ่มมีการควบคุมมลภาวะทางเสียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนและลดการรบกวนทางเสียงต่อสาธารณะ จากหลักเกณฑ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปี 1997 ของ DOE ประเทศบังคลาเทศ ระดับเสียงที่เหมาะสมที่สุดในพื้นที่อุตสาหกรรมของบังคลาเทศคือ 75 เดซิเบล ในเวลากลางวัน และ 70 เดซิเบลในเวลากลางคืน บริษัท รีเจ้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ เพาเวอร์ จำากัด (REPL) มีโรงไฟฟ้าขนาด 106 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานงานก๊าซธรรมชาติ 38 เครื่องสร้าง และพัดลมดูดระบายอากาศ 68 เครื่อง ซึ่งเป็นที่มาของเสียงดังที่เกิดขึ้นจากการผลิตไฟฟ้าจากบริษัท REPL นี้ งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบของเสียงรอบๆ บริษัท REPL ผลการศึกษาพบว่า ระดับเสียงค่อนข้างสูงกว่าระดับมาตรฐาน (75 เดซิเบล) ในเวลากลางวัน OSHA แสดงให้เห็นว่า ทุกๆ ระยะหนึ่งเมตรจากจุดกำเนิดเสียงระดับเสียงจะลดลง 3 เดซิเบล แต่ในพื้นที่รอบๆ บริษัท REPL ทุกๆ ระยะหนึ่งเมตรจากจุดกำเนิดเสียง ระดับเสียงจะลดลงเพียง 0.44 เดซิเบล

Article Details

บท
บทความวิจัย