การใช้ลำดับเบสของยีน COI สำหรับระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย

Main Article Content

พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
ศิลปชัย เสนารัตน์
ภราดร ดอกจันทร์

บทคัดย่อ

          แมลงปั่นใยจัดอยู่ในอันดับ Embioptera ซึ่งเป็นอันดับเล็กๆ อันดับหนึ่งโดยทราบชนิดแล้วประมาณ 400 ชนิด จากการประมาณจำนวนชนิดทั้งหมดถึง 2,000 ชนิด แมลงปั่นใยมีลักษณะเฉพาะพิเศษโดยที่ขาคู่หน้าสามารถผลิตเส้นใยได้ ทั้งนี้ประมาณ 90 สกุลได้ถูกจัดไว้ใน 13 วงศ์ แต่อย่างไรก็ตาม ความรู้ทางอนุกรมวิธานของแมลงชนิดนี้ยังมีอยู่อย่างจำกัดในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีการนำตัวอย่างแมลงปั่นใยในประเทศไทยมาศึกษาทางด้านความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการโดยทำการศึกษายีน COI ในไมโทครอนเดีย ผลการศึกษา แผนภูมิพันธุกรรมโดยวิธี UPGMA สามารถแบ่งตัวอย่างตัวอย่างทั้งหมดได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ เป็น outgroup ในอันดับ Mantodea และกลุ่มแมลงปั่นใย 9 ชนิด ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 กลุ่ม โดยที่กลุ่ม 1 อยู่ในวงศ์ Oligotomidae (Aposthonia borneensis, A. ceylonica, Lobosembia mandibulata, A. problita and Eosembia auripecta) ขณะที่กลุ่มที่ 2 มีสมาชิกจากวงศ์ Embiidae (Oedembia sp.) และ Ptilocembiidae (Ptilocerembia spp.) ความแปรผันของลำดับนิวคลีโอไทด์ระหว่างชนิดโดยรวมเท่ากับ 0.226±0.016 ผลการศึกษาในครั้งนี้แสดงให้ เห็นว่าการใช้ยีน COI เป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมสำาหรับการจัดจำแนกชนิดที่รวดเร็ว

Article Details

บท
บทความวิจัย