เครื่องทำาน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า

Main Article Content

คอรีเยาะ ดูมีแด
ซูไรดา สือยุ
ซุลกิพลี กาซอ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า ซึ่งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้าใช้หลักการเทอร์โมไซโฟนโดยการไหลเวียนตามธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและการสร้างเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้า ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน คือ แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ และถังเก็บน้ำร้อน โดยแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์มีขนาด 70x95 เซนติเมตร มีฝาปิดเป็น กระจกใส พื้นด้านในบุด้วยฉนวนกันความร้อน และถังเก็บน้ำร้อนขนาด 20 ลิตร ทำการเจาะรูถังน้ำด้านข้างเพื่อติดตั้งฮีตเตอร์ ท่อส่งน้ำเข้าและน้ำออกจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ และเจาะรูติดก๊อกน้ำสำหรับเปิดน้ำออกมาใช้ จากการทดสอบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมไฟฟ้าระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. พบว่า เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ อุณหภูมิภายในแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 70°C เมื่ออุณหภูมิอากาศแวดล้อมเฉลี่ยเท่ากับ 42°C อุณหภูมิของแผ่นดูดรังสีเฉลี่ยเท่ากับ 86°C อุณหภูมิน้ำก่อนเข้าแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 43°C อุณหภูมิน้ำออกจากแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 53°C และเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ฮีตเตอร์ ที่อุณหภูมิคงที่ 60°C อุณหภูมิของน้ำเฉลี่ยเท่ากับ 56°C

Article Details

บท
บทความวิจัย