การศึกษาและออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ

Main Article Content

อัสม๊ะ ลือมาสือนิ
ลตีฟา สมานพิทักษ์
ซุลกิพลี กาซอ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและออกแบบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มอัตราการเกิดของไก่ในการฟักไข่ในระยะเวลา 21 วัน จากตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและสร้างตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่แบบกลับไข่อัตโนมัติ ได้ตู้ฟักไข่ขนาด 53x63x83 เซนติเมตร ความหนา 10 มิลลิเมตร หุ้มด้วยฉนวน (โฟม) กันความร้อนภายในระหว่างไม้อัดสองแผ่น แล้วทำาการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิและเครื่องกลับไข่อัตโนมัติ ทำาการเจาะรูด้านบนซ้าย ล่างขวา และติดพัดลมเพื่อระบายอากาศ ให้ความร้อนภายในตู้โดยการติดตั้งหลอดไฟและให้ความชื้นภายในตู้ โดยการติดตั้งเครื่องทำาหมอกควัน จากการทดสอบตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่แบบกลับไข่ไก่อัตโนมัติโดยทำาการวัดอุณหภูมิทุกๆ 5 ชั่วโมง พบว่า อุณหภูมิภายในตู้ฟักไข่แบบกลับไข่อัตโนมัติมีอุณหภูมิที่เหมาะสมเฉลี่ยอยู่ที่ 37.5 ºC อุณหภูมิแวดล้อม มีค่าใกล้เคียงกันทุกช่วงเวลา ในระหว่าง 30 ถึง 31.7 ºC และความชื้นสัมพัทธ์มีค่าใกล้เคียงกันทุกช่วงเวลาในระหว่าง 50.8 - 53.2%

Article Details

บท
บทความวิจัย