การพัฒนาชีพลักษณ์ของดอกและผลและความสำเร็จของการสืบพันธุ์ของ Hibiscus rosa-sinensis spp.

Main Article Content

Dlohak Annahwi
Ratnawati Ratnawati
Budiwati Budiwati

บทคัดย่อ

          ข้อมูลการพัฒนาของดอกและผล (ชีพลักษณ์) ของสายพันธุ์ Hibiscus rosa-sinensis spp. เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างศักยภาพการปรับปรุงพันธุกรรมหรือการผสมข้ามพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวยังมีข้อจำกัด ดังนั้น งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชีพลักษณ์ของดอกและผล จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การพัฒนาชีพลักษณ์ของดอกและผล รวมถึงความสำเร็จของการสืบพันธุ์ โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณนาด้วยวิธีการสังเกตที่ดำเนินการในสวนของภาควิชาชีววิทยาแห่ง UNY มีการเก็บตัวอย่างดอกที่กำาลังเติบโตของพืชชนิดเดียวกัน 10 ตัวอย่าง เพื่อดำเนินการสังเกตตั้งแต่พืชเริ่มออกดอกหรือในขั้นการเริ่มต้น สำหรับการสังเกตการพัฒนาของผลจะดำาเนินการตั้งแต่วงกลีบรวมและอับละอองเรณูร่วง จนกระทั่งผลเริ่มสุก ผลการสังเกตพบว่า ความยาวเฉลี่ยของระยะเวลาการออกดอกและการเจริญเติบโตของผล คือ 61 วัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ขั้นการเริ่มต้น 26 วัน ระยะ preanthesis 5 วัน ระยะ anthesis (การออกดอก) 1 วัน ระยะการผสมเกสรและการปฏิสนธิ 3 วัน และขั้นตอนการเจริญเติบโตของผล 27 วัน ในด้านโครงสร้าง ผลอ่อนจะมีสีเขียว รูปร่างคล้ายแคปซูลยาว 3.2 เซนติเมตร กว้าง 1.3 เซนติเมตร ผลสุกจะแตกออกเป็นเมล็ดรูปหัวใจขนาดเล็กและมีสีน้ำตาลดำ นอกจากนั้น เปลือกเมล็ดยังมีขน โดยการสืบพันธุ์จะสำเร็จเมื่อมีเมล็ดที่สมบูรณ์ที่สามารถแตกหน่อและผลิตดอกผลรุ่นต่อไป ซึ่งมีโครงสร้างใบ ดอก และผลอ่อนที่แตกต่างกันไปได้

Article Details

บท
บทความวิจัย