วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 20-05-2017

มิญชวิทยาของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของผีเสื้อ หนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758)

ศุภลักษณ์ สุ่มแช่ม, ณภัทร โสมาลา, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ศิลปชัย เสนารัตน์

43-55

ผลของการใช้สาคูต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง

ไรฮาน ปียา, สาปีนา สาเฮ๊าะ, นูรูลฮูดา มะดีเย๊าะ, จารุณี หนูละออง

67-76

โครงสร้างออโรฟาริงค์ของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น

Lamai Thongboon, Sinlapachai Senarat, Jes Kettratad, Sansareeya Wangkulangkul, Wannee Jiraungkoorskul, Pisit Poolprasert, Mark Tunmore

77-85