การสลายของสารละลายน้ำหมึกสีน้ำเงินโดยใช้ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสของซิลเวอร์คลอไรด์

Main Article Content

Hasan Daupor
Suhainee Tukaebuesee

บทคัดย่อ

          ซิลเวอร์คลอไรด์ (AgCl) ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยปฏิกิริยาการแลกเปลี่ยนไอออนบน พื้นผิวกับอนุภาคนาโนของแร่เงิน โดยมีขนาดอยู่ในช่วง 1-2 ไมโครเมตร รูปแบบการเลี้ยวเบน XRD สัมพันธ์กับเฟสลูกบาศก์ของผลึก AgCl โดยมีค่าการเลี้ยวเบนสูงสุดของแร่เงินบางส่วน อนุภาคนาโนของแร่เงินยังตรวจพบได้โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสมีประสิทธิภาพสูงในการสลายสีย้อมสีส้ม G และสารละลายนำ้าหมึกสีน้ำเงินภายใต้การฉายรังสียูวี ผลึก AgCl ที่เตรียมขึ้นภายใต้สภาวะอื่นๆ ไม่ปรากฏอนุภาคนาโนของแร่เงินบนพื้นผิว รวมถึงมีปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลสิสในระดับที่ตำ่ากว่า

Article Details

บท
บทความวิจัย