โครงสร้างออโรฟาริงค์ของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น

Main Article Content

Lamai Thongboon
Sinlapachai Senarat
Jes Kettratad
Sansareeya Wangkulangkul
Wannee Jiraungkoorskul
Pisit Poolprasert
Mark Tunmore

บทคัดย่อ

          การศึกษานี้เป็นการศึกษาโครงสร้างออโรฟาริงค์ของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น ที่ความยาวเหยียดเท่ากับ 5.06±0.32 cm จำานวน 20 ตัว ด้วยเทคนิคทางมิญชวิทยาและมิญชเคมี ผลการศึกษาทางมิญชวิทยา ออโรฟาริงค์มีโครงสร้างประกอบด้วย 3 ชั้น คือ มิวโคซา ซับมิวโคซา และมัสคูลาริส ตามลำาดับ เยื่อบุผิวหลายชั้นของมิวโคซาที่มีเซลล์หลายชนิด ทั้งเซลล์สร้างสารเมือกและต่อมรับรส พบได้ตลอดแนวของออโรฟาริงค์ เมื่อพิจารณาด้วยเทคนิคมิญชเคมีพบว่า เซลล์สร้างสารเมือกมีปฏิกิริยาเชิงบวกกับพีเอเอชและอัลเซียนบลู พีเอช 2.5 ชี้ให้เห็นว่ามีองค์ประกอบเป็นสารกลุ่มไกลโคโปรตีนและมูโคโพลีเซคคาไรด์ นอกจากนี้ช่องปากของปลาตะกรับยังประกอบด้วยฟันชนิด villiform ที่มีการกระจาย 3 บริเวณ (บน ล่าง และฟาริงเคียลทีช) การศึกษาครั้งนี้จัดเป็นรายงานแรกของโครงสร้างออโรฟาริงค์ของปลาตะกรับในระยะวัยรุ่น ที่สามารถประยุกต์สำาหรับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปลาตะกรับในอนาคตต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย