ผลของการใช้สาคูต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง

Main Article Content

ไรฮาน ปียา
สาปีนา สาเฮ๊าะ
นูรูลฮูดา มะดีเย๊าะ
จารุณี หนูละออง

บทคัดย่อ

          การศึกษาผลของการใช้สาคูต่อการเจริญเติบโตของไก่เบตง โดยใช้ไก่เบตงคละเพศ อายุ 3 - 12 สัปดาห์ จำานวน 75 ตัว ในคอกขนาด 1x1 เมตร โดยใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completety Randomizd Desigh (CRD) จำานวน 5 ทรีตเมนต์ ๆ ละ 3 ซำ้า ๆ ละ 5 ตัว แต่ละกลุ่มจะได้รับอาหารสำาเร็จรูปอย่างเดียวและได้รับสูตรอาหารผสมสาคูร้อยละ 10 20 30 และ 40 ตามลำาดับ ผลจากการศึกษาพบว่า การเสริมสาคูทำาให้ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ย น้ำหนักตัวเฉลี่ย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) โดยกลุ่มที่เสริมสาคูในระดับ 30 เปอร์เซ็นต์ มีผลทำให้ปริมาณอาหารที่กินเฉลี่ยและน้ำหนักตัวเฉลี่ยดีที่สุด ขณะที่การเสริมอาหารสำเร็จรูปมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยใกล้เคียงกับกลุ่มที่เสริมสาคูในระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05) และการเปลี่ยนอาหารที่ได้รับ อาหารผสมสาคูในระดับ 20 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ (P>0.05)

Article Details

บท
บทความวิจัย