ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำนวนยอด ของบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ

Main Article Content

นูรูลฮูดา มะดีเย๊าะ
ไรฮาน ปียา
สาปีนา สาเฮ๊าะ

บทคัดย่อ

          ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำานวนยอดของบอนสี Caladium bicolor Vent. ในสภาพปลอดเชื้อ โดยนำาส่วนต่าง ๆ ของบอนสีได้แก่ ปลายยอดส่วนใบที่มีก้านใบ ส่วนใบที่ไม่มีก้านใบ และส่วนก้านใบ เลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร Murashige and Skoog (MS) ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนิน ได้แก่ BA ความเข้มข้น 3 mg/L นำ้าตาลซูโครส 3 เปอร์เซ็นต์ และผงวุ้น 1.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า ส่วนบอนสีที่มีความสามารถในการเกิดยอดใหม่ได้ดีที่สุดคือ ส่วนปลายยอด โดยมีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดรวมสูงสุด 85 เปอร์เซ็นต์ จำานวนยอดรวมเฉลี่ยสูงสุด 22.85 ยอดต่อหนึ่งชิ้นส่วนพืช ส่วนระดับความเข้มข้นของ BA ที่เหมาะสมต่อการเกิดยอดใหม่ของบอนสีนั้น โดยการนำาส่วนยอดเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์สูตร MS เติม BA ที่มี 4 ระดับความเข้มข้น (0 1 3 และ 5 mg/L) เป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่า BA ระดับความเข้มข้น 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เฉพาะที่จะสามารถชักนำให้มีเปอร์เซ็นต์การเกิดยอดใหม่สูงสุดแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ยังทำาให้เกิดจำานวนยอดสูงสุดรวมเฉลี่ย 18.08 ยอดต่อชิ้นส่วนพืชอีกด้วย

Article Details

บท
บทความวิจัย