สภาวะสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2

Main Article Content

อำพร ท่าดะ
ซุรียาณี อาบูวะ อาบูวะ
ดารีนา อาบูวะ อาบูวะ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพด้านอาหารในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษาสภาวะสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 และแจ้งผลการศึกษา ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารของโรงเรียนให้ทราบ โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2 จำนวน 6 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปรุงอาหารและผู้สอนในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยประสบการณ์ในการทำางานมากที่สุดคือได้ผ่านการอบรมด้านโภชนาการ 5 ครั้งขึ้นไป ผลการเก็บข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานโภชนาการอย่างมีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการวางแผนโภชนาการอยู่ในระดับมาก ด้านการปฏิบัติงานโภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง ด้านการพัฒนาส่งเสริมงาน
โภชนาการอยู่ในระดับมาก ด้านการตรวจสอบติดตามงานโภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการประเมินผลงานโภชนาการอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนเกณฑ์มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข (สอรร.7) นั้น โดยรวมแล้วโรงเรียนมีมาตรฐานดีที่สุดอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับตำ่ามาก และการวิเคราะห์โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและภาชนะสำหรับเตรียมอาหารนั้น พบว่า มีการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียสูงสุดร้อยละ 87.5 และต่ำสุดร้อยละ 75.0 ซึ่งเป็นอัตราที่มีการปนเปื้อนสูง ถือว่าโรงเรียนยังมีเกณฑ์และระบบในเรื่องสุขาภิบาลอาหารของเด็กนักเรียนน้อยมาก จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขอย่างเร่งด่วน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. ฐานิศา สาเบด ชาญชัย เรืองขจร และกัลยา ตันสกุล. (2556). สภาพการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาควบคู่สามัญจังหวัดสตูล. สงขลา : สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.
2. ธารหทัย มาลาเวช. (2553). คู่มือมาตรฐานและกลวิธีในการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารของสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
3. ธีรภัทร์ ฉ่ำแสง. (2556). การเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในโรงเรียนในเขตพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 2 สระบุรี. วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ, 4(3), 14-16.
4. วิมลจิต ชีวกาญจนา. (2550). การบริหารงานโภชนาการอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนอนุบาลเอกชน. การค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
5. สุวรรณ แช่มชูกลิ่น และคณะ. (2556). สถานการณ์การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ, 4(1), 16-23.