วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 28-06-2018

สภาวะสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประถมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 2

อำพร ท่าดะ, ซุรียาณี อาบูวะ อาบูวะ, ดารีนา อาบูวะ อาบูวะ

1-8

โครงสร้างของรังไข่และกระบวนการพัฒนาเซลล์ไข่ในหมึกกะตอย Loliolus (Loliolus) affinis Steenstrup, 1856 จากบริเวณแม่น้ำปราณบุรี ประเทศไทย

ศุภลักษณ์ รอดเรืองศรี, ทัตพล กำเนิดนิล, ละม้าย ทองบุญ, ศิลปชัย เสนารัตน์, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, เจษฏ์ เกษตระทัต, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ชำนาญ ภารา

23-30

ชนิดของแมลงที่พบในแปลงมันสำปะหลังในเขตพื้นที่อำาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

พัทธเมธา คงเจริญ, เกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค, สราวุติ สิทธิกุล, สิริวดี พรหมน้อย, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

31-40

การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์โดยใช้แผ่นซีดี

นัสรีนา เจ๊ะมะ, อามานี สามะ, นูรซีลา เละนุ๊

49-56

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้านมจากถั่วดาวอินคา

นุชเนตร ตาเย๊ะ, ซูวีร่า สาแรหะ, อาดีบะห์ แวกาจิ

57-66