การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์โดยใช้แผ่นซีดี

Main Article Content

นัสรีนา เจ๊ะมะ
อามานี สามะ
นูรซีลา เละนุ๊

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษา เรื่องการสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์ โดยใช้แผ่นซีดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบการสร้างเกรตติงสปกโตรมิเตอร์ โดยใช้แผ่นซีดี ที่นำามาใช้เป็นสื่อการสอน โดยอุปกรณ์ในการทดลองครั้งนี้ คือ แผ่นเกรตติง หลอดสเปกตรัมไฮโดรเจน และอุปกรณ์ที่สร้าง คือ แผ่นซีดี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อนำมาทดลองเปรียบเทียบความยาวคลื่นอ้างอิงกับความยาวคลื่นที่วัดได้จากแผ่นซีดี โดยการคำนวณหาเปอร์เซ็นความคลาดเคลื่อนซึ่งไม่เกิน 5 % โดยที่เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของแถบสีสเปกตรัม สีม่วง สีเขียว และสีแดง ของแผ่นเกรตติง เท่ากับ 1.23% 1.06% และ 0.45% และแผ่นซีดี เท่ากับ 2.09% 0.95% และ 0.6% ตามลำาดับ ซึ่งพบว่า การสร้างเกรตติงสเปกโตรมิเตอร์ โดยใช้แผ่นซีดี มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับสื่อในห้องปฏิบัติการที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาและการทดลองได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. คลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). แสง [On-line]. ค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556, จาก : https://snooker-chalida.blogspot.com/2011/01/grating.html.

2. ชัยวัฒน์ คุประตกุล. (2547). บทความพิเศษ [Online]. ค้นเมื่อ 18 กรกฎาคม 2556, จาก : https://www.electron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=676&Itemid=14.

3. ธนิการต์ ศรีต้นวงค์. (2553). การประดิษฐ์ชุดอุปกรณ์ประกอบกล้องเพื่อการถ่ายภาพสเปกตรัมแสงเลี้ยวเบนผ่านเกรตติง. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว, 5(2), 10-15.

4. นฤดม นวลขาว. (2543). การศึกษาออกแบบสเปกโตรมิเตอร์สำหรับการวัดการแผ่รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

5. ประสบพร จุลบุตร สกุลกานต์ บุญเรือง และวิษณุ เพชรภา. (2555). การสร้างเกรตติงเลี้ยวเบนจากฟิล์มไฮบริดไวแสงระหว่างซิลิกอนไดออกไซด์โดยอาศัยหลักการแทรกสอด. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 21(1), 55-65.

6. ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล. (2555). คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า [On-line]. ค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2556, จาก : https://www.rmutphysics.com/physics/oldfront/62/light1.htm.

7. แม็ค. (2551). ความหมายของสื่อการสอน [Online]. ค้นเมื่อ 15 พฤษภาคม 2556, จาก : https://sayan201.blogspot.com/.

8. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2559). แผ่นซีดี [Online]. ค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559, จาก : https://th.wikipedia.org/wiki/แผ่นซีดี.

9. สาโรช พูลเทพ. (2545). การวัดสเปกตรัมของแสงด้วยโฟโตไดโอดแอร์เรย์. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.