คาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอร์ที่มีความไววิเคราะห์สูงสำหรับตรวจวัดฮิวแมนซีรั่มอัลบูมิน โดยการโมดิฟายด์อิเล็กโทรดทองด้วยโพลีพาราฟีนิลีนไดอะมีน

Main Article Content

Orawan Thipmanee

บทคัดย่อ

คาพาซิทีฟอิมมูโนเซนเซอร์ที่มีความไววิเคราะห์สูงโดยการวัดค่าการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้าที่รอยต่อของอิเล็กโทรดและสารละลายเมื่อแอนติบอดีที่ตรึงบนผิวอิเล็กโทรดจับกับแอนติเจนในตัวอย่าง ขั้นตอนสำาคัญของการสร้างคาพาซิทีฟเซนเซอร์คือการตรึงแอนติบอดีผ่านชั้นที่มีสภาพเป็นฉนวนบนผิวอิเล็กโทรด โดยทั่วไปจะตรึงแอนติบอดีผ่านการโมดิฟายด์อิเล็กโทรดด้วยชั้นเซลฟ-แอสเซมเบิลโมโนเลเยอร์ของสารประกอบอัลเคนไธออลซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการตรึงแอนติบอดีบนขั้วอิเล็กโทรดทองที่โมดิฟายด์ด้วยชั้นโพลิพาราฟีนิลีนไดแอมีน และตรวจวัดฮิวแมนซีรั่มอัลบูมินด้วยระบบไหลผ่านโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดชนิดคาพาซิทีฟ และได้ศึกษาหาความเข้มข้นของโมโนเมอร์และจำานวนการสแกนที่เหมาะสม ในขั้นตอนการเกิดโพลิเมอร์ ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมพบว่าเซนเซอร์ที่พัฒนาขึ้นนี้มีช่วงความเป็นเส้นตรง ที่กว้าง คือ 1.0x10 -15 ถึง 1.0x10 -10 โมลาร์ มีขีดจำากัดการตรวจวัดค่อนข้างตำ่าที่ 1.0x10 -15 โมลาร์ โดยขั้ว อิเล็กโทรดที่โมดิฟายด์ ด้วยชั้นโพลิพาราฟีนิลีนไดแอมีนสามารถใช้งานซำ้าได้ 31 ครั้ง และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ น้อยกว่า 3.0 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้การโมดิฟายด์ผิวอิเล็กโทรดด้วยชั้นโพลิพาราฟีนิลีนไดแอมีนสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Altintas, Z., Uludag, Y., Gurbuz, Y. & Tothill, I. (2012). Development of Surface Chemistry for SPR based Sensors for the Detection of Protein and DNA molecules. Analytica Chimica Acta, 712, 138-144.

2. Berggren, C., Bjarnason, B. & Johansson, G. (2001). Capacitive Biosensors. Electroanalysis, 13, 173-180.

3. Cieplak, M., Szwabinska, K., Sosnowska, M., Bikram, C., Borowicz, P., Noworyta, K., et al. (2015). Selective electrochemical sensing of human serum albumin by semi-covalent molecular imprinting. Biosensors and Bioelectronics, 74, 960-966.

4. Cosnier, S. (2003). Biosensors based on electropolymerized film: new trends. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 377, 507-520.

5. Ferretti, S., Paynter, S., Russell, D. A., Sapsford, K. E. & Richardson, D. J. (2000). Self-assembled monolayers: a versatile tool for the formulation of bio-surfaces. Trends in Analytical Chemistry, 19, 530-540.

6. Krystal, G., Macdonald, C., Munt, B. & Ashwell, S. (1985). A Methods of Quantitating Nanogram Amounts of Soluble Protein Using the Principle of Silver Binding. Analytical Chemistry, 148, 451-460.

7. Lu, L., He, H-Z., Zhong, H-J., Liu, L-J., Chan, D. S-H., Leung, C-H., et al. (2014). Luminescent detection of human serum albumin in aqueous solution using a cyclometallated iridium (III) complex. Sensors and Actuators B, 201, 177-184.

8. Peng, H., Zhang, L., Soeller, C. & Travas-Sejdie, J. (2009). Conducting polymers for electrochemical DNA sensing. Biomaterials, 30. 2132-2148.

9. Pournaras, A. V., Koraki, T. & Prodromidis, M. I. (2008). Development of an impedimetric immunosensor based on electropolymerized polytyramine films for the direct detection of Salmonella typhimurium in pure cultures of type strains and inoculated real samples. Analytica Chimica Acta, 624, 301-307.

10. Rezaei, B., Boroujeni, M. K. & Ensafi, A. A. (2015). Fabrication of DNA, o-phenylenediamine, and gold nanoparticle bioimprinted polymer electrochemical sensor for the determination of dopamine. Biosensors and Bioelectronics, 66, 490-496.

11. Riepl, M., Mirsky, V. M., Novotny, I., Tvarozek, V., Rehacek, V. & Wolfbeis, O. S. (1999). Optimization of capacitive affinity sensors: drift suppression and signal amplification. Analytica Chimica Acta, 302, 77-84.

12. Shervedani, R. K. & Hatefi-Mehrjardi, A. (2007). Electrochemical characterization of directly immobilized glucose oxidase on gold mercaptosuccinic anhydride self-assembled monolayer. Sensors and Actuators B, 126, 415-423.

13. Tran, T. L., Chu, T. X., Huynh, D. C., Pham, D. T., Luu, T. H. T. & Mai, A. T. (2014). Effective immobilization of DNA for development of polypyrrole nanowires based biosensor. Applied Surface Science, 314, 260-265.

14. Wu, J., Ben, Y. & Chang, H-C. (2005). Particle detection by electrical impedance pectroscopy with asymmetric-polarization AC electroosmotic trapping. Microfluid Nanofluid, 1, 161-167.

15. Yuqing, M., Jianrong, C. & Xiaohua, W. (2004). Using electropolymerized non-conducting polymers to develop enzyme amperometic biosensors. TRENDS in Biotechnology, 22, 227-231.

16. Zhang, Z., Liu, H. & Deng, J. (1996). A glucose biosensor based on immobilization of glucose oxidase in electropolymerized o-aminophenol film on platinized glassy carbon electrode. Analytical Chemistry, 68, 1632-1638.