ความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรของปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ด้วยเทคนิค Microsatellite

Main Article Content

จารุ นิคม
ซัมซูรี ดอฮา
รอวีย๊ะ อำบูเล็ง

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรมของกลุ่มประชากรสวนปาล์มน้ำมันด้วยการใช้เทคนิค Microsatellite marker โดยทำการทดสอบกับดีเอ็นเอตัวอย่างใบปาล์มอ่อน 10 ตัวอย่างจากกลุ่มประชากรปาล์มน้ำมันจาก อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี กับไพเมอร์ 10 คู่ แล้วการตรวจสอบผลด้วย Agarose gel electrophoresis นำผลมาวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม MEGA  โดยใช้สร้างแผนผังความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของวิธี UPGMA ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มประชากรได้เพียง 1 กลุ่มเท่านั้น ต่อมาใช้ โปรแกรม Arlquin ในการคำนวน Genetic diversity โดยใช้ค่า Nucleotide diversity และค่า Haplotype diversity ค่าทั้งสองแสดงผลว่ามีความคล้ายคลึงกันของพันธุกรรมในระดับประชากรกลุ่มตัวอย่างประชากรปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จ. ปัตตานี จึงจะเห็นได้ว่าการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอนี้ สามารถที่จะใช้ในการทดสอบความแปรผันทางพันธุกรรมในระดับประชากรได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. นภาพร แก้วดวงดี และอนุชิรา แซ่ตั้ง. (2555). ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสายพันธุ์มะพร้าว. ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์, 12(1), 108-120.

2. รอกีเยาะห์ เจ๊ะหลง ปรียา แก้วอ่อน และจารุ นิคม. (2561). ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคเครื่องหมายDNAในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปาล์มน้ำมันปลูกในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่3 ประจำปี 2561.

3. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. (2552). เครื่องหมายดีเอ็นเอ:จากพื้นฐานสู่การประยุกต์. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4. Siripin, S. & Jindasing, M. (2012). Genetics Diversity in Vegetable Soybean Cultivars by SSR Markers. Agricultural Sci. J., 43(2)(Suppl.), 525-528.