วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 02-11-2018

ปริมาณสารโดปามีนในกล้วยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 14 และ 25 องศาเซลเซียส

ศุภิสรา จันทราอภิรักษ์, ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, อาทร ลอยสรวงสิน

88-93

การศึกษาคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันหมักร่วมกับกากน้ำตาล

เทียนทิพย์ ไกรพรม, สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, ปัทมา หมาดทิ้ง, ฮามีน๊ะ ดือราซอ

94-100

ความหลากหลายของหิ่งห้อย (Coleoptera: Lampyridae) ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

เกียรติศักดิ์ โพธิ์นาค, พัทธเมธา คงเจริญ, พิสิษฐ์ พูลประสริฐ

101-108

การเปลี่ยนแปลงของเซลล์สืบพันธุ์เม่นทะเลหนามยาว Diadema setosum (Leske, 1778) จากบริเวณเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย : การศึกษาเบื้องต้น

ศิลปชัย เสนารัตน์, สุชารัตน์ สุขใส, ทัตพล กำเนิดนิล, เจษฏ์ เกษตระทัต, ละม้าย ทองบุญ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ชำนาญ ภารา, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ธีรกมล เพ็งสกุล

109-114