การแจกแจงความถี่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติบริเวณทรายชายหาดตะโละสะมิแล จังหวัดปัตตานี

Main Article Content

อดุลย์สมาน สุขแก้ว
ไมมูน อินตัน
ไซนับ ดอเลาะ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาตรวจวัดและวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ (40K,226Ra และ232Th) ในตัวอย่างทรายบริเวณพื้นที่ชายหาดตะโละสมิแล  จำนวน 24 ตัวอย่าง พบว่าการแจกแจงความถี่ของค่ากัมมันตภาพจำเพาะของนิวไคลด์กัมมันตรังสีธรรมชาติ เป็นแบบไม่สมมาตรโดยมีค่าความเบ้เท่ากับ 0.86, 0.33 และ 1.07 และมีค่ามัธยฐานเป็น 2,768.88, 161.75 และ 94.46 Bq/kg ตามลําดับ และได้ใช้ค่ามัธยฐานที่คํานวณได้นี้ ในการประเมินค่าดัชนีความเป็นอันตรายทางรังสีจํานวน 4 ค่าในตัวอย่างทรายชายหาด หลังจากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และค่าที่กําหนดไว้โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ขององค์กรสหประชาชาติเกี่ยวกับผลของรังสีปรมาณู (UNSCEAR)

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. กองการวัดกัมมันตภาพรังสี. (2547). รายงานวิชาการประจำปี 2534-2546. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ. กรุงเทพฯ : กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.

2. Alencar, A. S. & Freitas, A. C. (2005). Reference levels of natural radioactivity for the beach sands in a Brazilian southeastern coastal region. Radiation Measurement, 40(1), 76- 83.

3. UNSCEAR.(1988). Sources effects and risk of ionizing radiation. New York: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, United Nations.

4. UNSCEAR.(1993). Sources and Effects of Ionizing Radiation. New York: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, United Nations.

5. UNSCEAR.(2000).Sources and Effects of Ionizing Radiation. New York: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, United Nations.