ประสิทธิภาพของแคลเซียมคาร์บอเนตต่อการลดพิษของคาร์โบฟูแรนในไส้เดือนดินพันธุ์ขี้ตาแร่ Pheretima peguana (Stephenson, 1923) ด้วยการใช้จุลกายพยาธิวิทยาเป็นตัววัดทางชีวภาพ

Main Article Content

ประกายเพชร ปานแก้ว
หรรษิตา ชาฮิ
วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการใช้สารกำจัดแมลงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะแหล่งเกษตรกรรม เนื่องจากทำให้ได้รับผลผลิตปริมาณมากขึ้นและมีสภาพที่ดีจนเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค แต่การใช้สารกำจัดแมลงเหล่านี้กลับพบว่ามีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่เป้าหมายรวมทั้งมนุษย์ ในการศึกษาครั้งนี้สนใจใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเพื่อทดสอบประสิทธิภาพในการลดความเป็นพิษของสารกำจัดแมลงชนิดคาร์โบฟูแรน ด้วยการใช้ไส้เดือนดินเป็นสัตว์ทดลองและใช้จุลกายพยาธิวิทยา เป็นตัววัดทางชีวภาพ (biomarker) แบ่งการทดลองออกเป็น 4 กลุ่ม ตามชนิดของสารเคมีที่ใช้ โดยผลการทดลองพบว่าเซลล์บุผิวของทางเดินอาหารของไส้เดือนดินในกลุ่มที่ 1 ซึ่งใช้น้ำกลั่นในการเลี้ยงและกลุ่มที่ 2 ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตที่มีความเข้มข้น 80 มิลลิกรัมต่อลิตรในการเลี้ยง เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารมีสภาพปกติ แต่กลุ่มที่ 3 ซึ่งใช้คาร์โบฟูแรนความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ในการเลี้ยงพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้น คือ เซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารแยกตัวออกจากเบสเมนท์ เมมเบรน การเรียงตัวของเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหารผิดปกติ นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มจำนวนของเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร ส่วนกลุ่มที่ 4 ซึ่งใช้สารละลายผสมระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตความเข้มข้น 80 มิลลิกรัมต่อลิตรและคาร์โบฟูแรน ความเข้มข้น 1 เปอร์เซ็นต์ในอัตราส่วน 1:1 พบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นเดียวกันแต่ในบางบริเวณยังพบการเรียงตัวของเซลล์ปกติ จึงเห็นได้ว่ากลุ่มที่ 3 เกิดจุลกายพยาธิวิทยามากที่สุดเนื่องจากไม่มีแคลเซียมคาร์บอเนตผสมอยู่น้ำที่ใช้ทดลอง สรุปได้ว่าแคลเซียมคาร์บอเนตมีประสิทธิภาพในการลดความเป็นพิษของสารกำจัดแมลงคาร์โบฟูแรนด้วยการใช้จุลกายพยาธิวิทยาเป็นตัววัดทางชีวภาพในไส้เดือนดิน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. Altinok, I., Capkin, E., Karahan, S., & Boran, M. (2006). Effects of water quality and fish size on toxicity of methiocarb, a carbamate pesticide, to rainbow trout. Environmental Toxicology and Pharmacology, 22(1), 20-26. https://doi.org/10.1016/j.etap.2005.11.002

2. Clasen, B., Leitemperger, J., Murussi, C., Pretto, A., Menezes, C., Dalabona, F., et al. (2014). Carbofuran promotes biochemical changes in carp exposed to rice field and laboratory conditions. Ecotoxicology and Environmental Safety, 101, 77-82. doi:10.1016/j.ecoenv.2013.12.012

3. Dai, Y., Wang, T., Hu, X., Liu, S., Zhang, M., & Wang, C. (2017). Highly sensitive microcantilever-based immunosensor for the detection of carbofuran in soil and vegetable samples. Food Chemisty, 229, 432-438. doi:10.1016/j.foodchem.2017.02.093

4. Das Gupta, R., Chakravorty, P. P., & Kaviraj, A. (2011). Susceptibility of epigeic earthworm Eisenia fetida to agricultural application of six insecticides. Chemosphere, 84(5), 724-726. doi:https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2011.03.016

5. De Silva, P. M. C. S., Pathiratne, A., & van Gestel, C. A. M. (2010). Toxicity of chlorpyrifos, carbofuran, mancozeb and their formulations to the tropical earthworm Perionyx excavatus. Applied Soil and Ecology, 44(1), 56-60. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2009.09.005

6. Guo, T., Fang, P., Jiang, J., Zhang, F., Yong, W., Liu, J., & Dong, Y. (2016). Rapid screening and quantification of residual pesticides and illegal adulterants in red wine by direct analysis in real time mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1471, 27-33. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2016.09.073

7. Kadir, N. N. A., Shahadat, M., & Ismail, S. (2017). Formulation study for softening of hard water using surfactant modified bentonite adsorbent coating. Applied Clay Science, 137, 168-175. doi:https://doi.org/10.1016/j.clay.2016.12.025

8. Lan, J., Jia, J., Liu, A., Yu, Z., & Zhao, Z. (2019). Pollution levels of banned and non-banned pesticides in surface sediments from the East China Sea. Marine Pollution Bulletin, 139, 332-338. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.01.006

9. Lewis, L. C., Berry, E. C., Obrycki, J. J., & Bing, L. A. (1996). Aptness of insecticides (Bacillus thuringiensis and carbofuran) with endophytic Beauveria bassiana, in suppressing larval populations of the European corn borer. Agriculture, Ecosystems and Environment, 57(1), 27-34. https://doi.org/10.1016/0167-8809(95)01011-4

10. Liu, X., Zhang, Q., Li, S., Mi, P., Chen, D., Zhao, X., & Feng, X. (2018). Developmental toxicity and neurotoxicity of synthetic organic insecticides in zebrafish (Danio rerio): A comparative study of deltamethrin, acephate, and thiamethoxam. Chemosphere, 199, 16-25. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.01.176

11. Mitra, P., Pal, D. K., & Das, M. (2018). Does quality of drinking water matter in kidney stone disease: A study in West Bengal, India.Investigative and Clinical Urology, 59(3), 158-165. doi:10.4111/icu.2018.59.3.158

12. Nofyan, E., Lamin, S., Patriot, I. T., & Kanedi, M. (2017). Physiological effects of carbofuran on earthworm Pheretima javanica Gates. Advances in Life Sciences, 7(2), 21-25. doi:10.5923/j.als.20170702.02

13. Peter, J. V., Prabhakar, A. T., & Pichamuthu, K. (2008). In-laws, insecticide—and a mimic of brain death. The Lancet, 371(9612), 622. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60273-1

14. Presnell, J. K., & Schreibman, M. P. (1997). Humason's Animal Tissue Techniques (5th ed. ed.): Baltimore (Md.) : Johns Hopkins University Press.

15. Sabarwal, A., Kumar, K., & Singh, R. P. (2018). Hazardous effects of chemical pesticides on human health–Cancer and other associated disorders. Environmental Toxicology and Pharmacology, 63, 103-114. https://doi.org/10.1016/j.etap.2018.08.018

16. Sengupta, P. (2013). Potential health impacts of hard water. International Journal of Preventive Medicine, 4(8), 866-875.

17. VoPham, T., Brooks, M. M., Yuan, J. M., Talbott, E. O., Ruddell, D., Hart, J. E., et al. (2015). Pesticide exposure and hepatocellular carcinoma risk: A case-control study using a geographic information system (GIS) to link SEER-Medicare and California pesticide data. Environmental Research, 143, 68-82. https://doi.org/10.1016/j.envres.2015.09.027

18. Wang, K., Pang, S., Mu, X., Qi, S., Li, D., Cui, F., & Wang, C. (2015). Biological response of earthworm, Eisenia fetida, to five neonicotinoid insecticides. Chemosphere, 132, 120-126. doi:https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2015.03.002

19. WHO. (2011). Hardness in Drinking-water (Vol. 2). Geneva, Switzerland: WHO Press.

20. Yadav, A., Keval, R., & Choudhary, S. (2015). Biopesticide: the need for present and future agriculture. Journal of Agroecology and Natural Resource Management. 2, 57-60.