วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ วิทยาศาสตร์  เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์  และสาขาอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 29-06-2019

การใช้สารสกัดจากใบกะเพราและดอกดาวเรืองเป็นสารล่อและเหยื่อพิษ เพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง

นุชนาฎ บุญชู, วีรนุช แซ่ตั้ง, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

1-7

ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี

โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์, ไมมูน อินตัน, นูรอัยนี ดาโอ๊ะ, ไซนับ ดอเลาะ

19-24

การสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียของปลาหมอสีคางดำ Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852

อัมภรณ์พรรณ พลาศัย, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, พหล โกสิยะจินดา, ธีรกมล เพ็งสกุล, ชำนาญ ภารา

25-31

การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์, รอดียะห์ เจ๊ะแม, นุรมายามีน สาเร๊ะนุ

47-53