ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี

Main Article Content

โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์
ไมมูน อินตัน
นูรอัยนี ดาโอ๊ะ
ไซนับ ดอเลาะ

บทคัดย่อ

จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุ ในบริเวณอ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี แบ่งสถานีเก็บตัวอย่างเป็น 7  สถานีจากการศึกษาครั้งนี้พบว่าสัตว์หน้าดินไม่ต่ำกว่า100 ชนิด โดยความหนาแน่นทั้งหมดของสัตว์ หน้าดินพบว่าสถานีที่ 6 มีความหนาแน่นเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 195.03 ± 156.52 ตัว/ตารางเมตร ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติกับสถานีอื่น (P < 0.05) สถานีที่ 4 มีค่าดัชนีความหลากหลายสูงที่สุดเท่ากับ 0.76 ± 0.58 และมีค่า ดัชนีความหลากหลายสูงกว่าสถานีที่ 6 และ 7 อย่างมีนัยสําคัญ (P < 0.05) การศึกษาครั้งนี้พบว่าคุณภาพนํ้าทะเล บริเวณอ่าวปัตตานีจัดอยู่ในเกณฑ์ดีเมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. ลัดดา วงศ์รัตน์. (2538). แพลงก์ตอนสตว์. กรุงเทพฯ : คณะประมง มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์.

2. พัชนุช แดนโภชน์. (2556). เปรียบเทียบคุณภาพน้ําตามระดับความลึกของน้ำในบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น. มลพิษทางน้ํา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร.

3. APHA, AWWa & WPCP. (1989). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. (17th Ed.) Washington, D.C: American Public Health Ass.
Brandt, R. A. M. (1974). The Non Marine Aquatic Mollusca of Thailand. Archiv fur Mollusckenkunde no. 105, Frankfurt: am Main.

4. Chaiyaroj, P. (2012). Analysis of Organic Matter in Soil. KKU Research Journal. 17(3), 275-284.

5. Chinnabut, N. & Jeamsiri, J. (1983). Soil Analysis and Soil Texture Identifi Cation. Bangkok: In Department of Agriculture, Ministry of Agriculture.

6. Gaur, A. S. & Gaur, S. S. (2009). Statistical Method for Practice and Research. a guide to data analysis using SPSS. New Delli: SAGE Publications.

7. Grémare, A. Medernach,L. DeBovee, F. Amouroux, J . M. Charles, F. Dinet, A. Vetion, G. Albert, P. & Colomines, J. C. (2013). Relationship between Sedimentary Organic Matter and Benthic Fauna with in the Gulf of Lion: Synthesis on the Identifi Cation of New Biochemical Descriptors of Sedimentary Organic Nutritional Value. Oceanologica Acta. 26, 391–406.

8. Harkantra, S. N. (1982). Studies on Sublittoral Macrobenthic Fauna of the Inner Swansea Bay. Indian Journal. Mar. Sci., 10, 75-78.

9. Helen, M. (1963). Animal Life in Freshwater. London: Chapman and Hall LTD,.

10. Kaewtubtim, P. (2010). Determination of Recent Sedimentation Rates in Pattani Bay by Cs-137 Dating Technique. 38(3), 386-395. (in thai)

11. Kreb, C. J. (1999). Ecological methodology. (2nd Ed.). California: Addison Wesley Longman, Inc.

12. Lagler, K. F., Bardach, J. E. & Miller, R. R. (1962). Icthyology. New York: John Wiley and Sons Inc.

13. Meksumpun C. & Meksumpun S. (1999). Polychaete - Sediment Relations in Rayong, Thailand. Environmental Pollution. 105, 447 – 456. (in thai)

14. Paibulkichakul, B. Wanthana, P. & Paibulkichakul, C. (2006). Decomposition of Mangrove Leaf in Nong – sanamchai, Chanthaburi Province. In Proceeding of the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand; October 10 – 12; Queen Sirikrit Convention Center, Thailand.

15. Paibulkichakul, B. Yodpai, P. Putchakarn, S & Paibulkichakul, C. (2017). Diversity of Benthos and Total Organic Matter in Ao Nok, Amphor Thaimai, Chanthaburi Province. KKU Research Journal, 17(3), 375-384. (in thai)

16. Pennak, R. W. (1964). Collegiate Dictionary of Zoology. NewYork: The Ronalds Press Company.

17. Pollution Control Department. (2012). Coastal water quality standards. Bangkok: Ministry of Natural Resources and Environment.

18. Putchakarn, S. (2002). Study of Benthos along the Eastern Coast and Estuary of Thailand. Chonburi: The Institute of Marine Science, Burapha University.

19. Rathbun, M. J. (1910). Decapod Crustaceans collected in the Dutch East Indies and elsewhere by Mr. Th. Barbour in 1906-1907. Bulletin of the Museum of Comparative Zoology at Harvard College, 52(16), 305-31.

20. Schmitt, W. L. (1971). Crustaceans. Michigans: The University of Michigan Press.

21. Tongdeeyink, W. Yowsud, P. Silpasarn, N. & Lerdgadwittaya, S. (2008). Macrobenthic Fauna at Don Hoi Lot Ramsar Site, Samut Songkhram. Congress on marine sciences of Thailand, August 25 – 27, Metropole hotel, Phuket, Thai.

22. Usinger, R. L. (ed.). (1968). Aquatic Insect of California. Los Angeles: University of California Press.