ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝักคูน ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน

Main Article Content

ชญานิศ โตมอญ
ภัทราภรณ์ เพ็ญโพธิ์
กีรติ ตันเรือน
ทิวธวัฒ นาพิรุณ
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
John Raymund D. Torres
พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝักคูนโดยวิธีการสกัดด้วยแอลกอฮอล์ 95 เปอร์เซ็นต์ ต่อหนอนแมลงวันบ้านการด้วยวิธีการฉีดพ่นที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน [ชุดควบคุม, 25, 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ (w/v)] ทดสอบแต่ละความเข้มข้นจำนวน 4 ซ้ำ แต่ละซ้ำใช้จำนวนหนอนแมลงวัน 25 ตัวอย่าง และหาอัตราการตายภายหลังการฉีดพ่น ที่ 24, 48 และ 72 ชั่วโมง ตามลำดับ พบว่า สารสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิด มีค่า LC50 ต่อหนอนแมลงวันบ้านที่ 24 ชั่วโมง เท่ากับ 37.802 (Y=1.207x-8.767), 70.000 (Y=1.635X-7.354) และ 53.515 (Y=1.297X-2.633) และที่ 48 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 44.597 (Y=1.074X-8.328) 50.279 (Y=1.165X-9.239) และ 55.413 (Y=1.194X-5.513) และที่ 72 ชั่วโมงมีค่าเท่ากับ 20.536 (Y=0.849X-9.122), 27.201 (Y=1.070X-9.759) และ 21.312 (Y=0.975X-9.891) พบว่า อัตราการตายของสารสกัดจากใบน้อยหน่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยที่ความเข้มข้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ (w/v) มีผลทำให้หนอนแมลงวันบ้านตาย 100 เปอร์เซ็นต์ (w/v) ภายหลังการทดสอบที่ 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่พบอัตราการตายในชุดควบคุม นอกจากนี้ยังพบอีกว่าระยะเวลาที่หนอนแมลงวันบ้านสัมผัสสารสกัดทั้ง 3 ชนิดนานขึ้นอัตราการตายก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากผลการวิจัยในครั้งนี้ สารสกัดจากพืชสมุนไพรทั้ง 3 ชนิด มีแนวโน้มที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนแมลงวันบ้านและแมลงศัตรูอื่นๆ ในสภาพพื้นที่ต่อไปได้

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

ชญานิศ โตมอญ, สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 65000

Senior Lecturer in Biology Program, Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University

References

1. คณิต ขอพลอยกลาง และจารุยา ขอพลอยกลาง. (2557). ผลของสารสกัดจากสภาพแห้งของเมล็ดสะเดา (Azadirachta sp.) เมล็ดน้อยหน่า (Annona sp.) รากหนอนตายหยาก (Stemona sp.) และรากหางไหล (Derris sp.) ต่ออัตราการตายของหนอนแมลงวัน แมลงวันบ้าน ลูกน้ำยุง และเห็บโค. วารสารวิจัยมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 6(1), 39-47.

2. คม สุคนธสรรพ์ และกาบแก้ว สุคนธสรรพ์. (2548). แมลงวันที่มีความสำคัญทางการแพทย์ในประเทศไทย. เชียงใหม่ : บริษัท เชียงใหม่ดิจิตอลเวิร์คส จำกัด.

3. มยุรา สุนย์วีระ. (2544). ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด ในการป้องกันกำจัดแมลงวัน (Musca domestica L.). ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2544. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.

4. ศุกรรัตน์ จินดาพล, ศิริพรรณ ตันตาคม และสมชาย ธนสินชัยกุล. (2553). ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของน้ำมันหอมระเหยจากใบพลู (Piper betle Linn.) ต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Fab.) และหนอนแมลงวันบ้าน (Musca domestica Linn.). ใน การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7-8 ธันวาคม 2553. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.

5. Abbas, M. N., Sajeel, M. & Kausar, S. (2013). House fly (Musca domestica), a challenging pest; biology, management and control strategies. Elixir Entomology, 64, 19333-19338.

6. Abbott, W. S. (1925) A Method of Computing the Effectiveness of an Insecticide. Journal of Economic Entomology, 18, 265-267.

7. Abdel Halim, A. S. & Morsy, T. A. (2005). The insecticidal activity of Eucalyptus globulus oil on the development of Musca domestica third stage larvae. Journal of the Egyptian. Society of Parasitology. 35(2), 631-636.

8. Ahmed, S., Khan, A. S., Nisar, M. S. & Shakir, M. M. (2015). Effect of Aqueous Extracts of Different Plants on Life Cycle and Population Build up Parameters of House Fly, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae). Journal of Agriculture Science and Technology, 14(1), 1-6.

9. Akiner, M. M. & Cağlar, S. S. (2012) Monitoring of five different insecticide resistance status in Turkish housefly Musca domestica L. (Diptera: Muscidae) populations and the relationship between resistance and insecticide usage profile. Turkiye Parazitoloji Derneg, 36, 87-91.

10. Begum, N., B. Sharma & Pandy, R. S. (2010). Evaluation of Insecticidal Efficacy of Calotropis Procera and Annona squamosa Ethanol Extracts against Musca Domestica. Journal of Biofertilizers and Biopesticides, 1, 1-6.

11. Dholvitayakhun, A., Trachoo, N., Sakee, U & Cushnie, T. P. (2013). Potential applications for Annona squamosa leaf extract in the treatment and prevention of foodborne bacterial disease. Natural Product Communications, 8(3), 385–388.

12. Farooq, M. & Freed, S. (2016). Infectivity of housefly, Musca domestica (Diptera: Muscidae) to different entomopathogenic fungi. Brazilian journal of microbiology, 47(4), 807-816.

13. Finney, D. J. (1971). Probit analysis. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

14. Förster, M., Klimpel, S. & Sievert, K. (2009). The house fly (Musca domestica) as a potential vector of metazoan parasites caught in a pig-pen in Germany. Veterinary Parasitology, 160, 163–167.

15. Govindarajan, M. (2009). Bioefficacy of Cassia fistula Linn. (Leguminosae) leaf extract against chikungunya vector, Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). European review for medical and pharmacological sciences, 13(2), 99-103.

16. Govindarajan, M., Sivakumar, R. & Rajeswari, M. (2011). Larvicidal efficacy of Cassia fistula Linn. leaf extract against Culex tritaeniorhynchus Giles and Anopheles subpictus Grassi (Diptera:Culicidae). Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 1(4), 295-298.

17. Hansens, E. J., Benezet, H. J., Evans, J. R. & Edward, S. (1967). House Fly Control and Insecticide Resistance with Continued Use of Diazinon, Ronnel, and Dimethoate. Journal of Economic Ento-mology, 60(4), 1057-1064.

18. Iqbal, W., Malik, M. F., Sarwar, M. K., Azam, I., Iram, N. & Rashda, A. (2014). Role of housefly (Musca domestica, Diptera; Muscidae) as a disease vector; a review. Journal of Entomology and Zoology Studies, 2(2), 159-163.

19. Kaufman, P. E., Rutz, D. A. & Frisch, S. (2001). Sticky traps for large scale house fly (Diptera: Muscidae) trapping in New York poultry facilities. Journal of Agricultural and Urban Entomology, 18, 43–49.

20. Kaufman, P. E., Rutz, D. A. & Frisch, S. (2005). Large sticky traps for capturing house flies and stable flies in dairy calf greenhouse facilities. Journal of dairy science, 88(1), 176-81.

21. Kempraj, V. & Bhat, S. K. (2014). Acetone Fraction of Annona squamosa Seed Extract Inhibits Mitochondrial Complex II of Musca domestica. Natural Products Chemistry & Research, 2(6), 1-4.

22. Kumar S., Bhide M. & Kharya V. (2003). Effect of Cassia fistula seed extract on the ovarian tissue of Musca domestica. 90th session of Indian Science Congress. Banglore. Abst. No. 46, 49.

23. Kumar, P., Mishra S., Malik A. & Satya S. (2012). Compositional analysis and insecticidal activity of Eucalyptus globulus (family: Myrtaceae) essential oil against housefly (Musca domestica). Acta Tropica, 122(2), 212-218.

24. Levchenko, M. A., Silivanova, E. A., Bikinyaeva, R. K. & Balabanova, G. F. (2018) Efficacy of acetamiprid and fipronil fly baits against the housefly (Musca domestica L.) under laboratory conditions. Veterinary World, 11(7), 953-958.

25. Lewis, J. B. & Sawicki, R. M. (1971). Characterization of the resistance mechanisms to diazinon, parathion and diazoxon in the organophosphorus-resistant SKA strain of house flies (Musca domestica L.). Pesticide Biochemistry and Physiology, 1(3-4), 275-285.

26. Malik, A., Singh, N. & Satya, S. (2007). House fly (Musca domestica L.): a review of control strategies for a challenging pest. Journal of Environmental Science and Health, Part B, 42(4), 453–469.

27. Pandey, N. & Barve, D. (2011). Phytochemical and pharmacological review on Annona squamosa Linn. International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences, 2, 1404-1412.

28. Rahual P. (2013). Effect of Curcuma longa (Tumeric) on biochemical aspects of Housefly, Musca domestica (Diptera: Muscidae). International Journal of Scientific and Research Publications, 3(5), 1-3.

29. Shirwaikar, A., Rajendran, K. ., Kumar, C. D. & Bodla, R. (2004). Antidiabetic activity of aqueous leaf extract of Annona squamosa in streptozotocin-nicotinamide type 2 diabetic rats. Journal of Ethnopharmacology, 91(1), 171–175.

30. Skovmand, O., Mourier, H. & Benzon, A. (1986). Electrocuting light traps evaluated for the control of house flies. Journal of applied entomology, 102, 446-455.

31. Smallegange, R. (2003). Attractiveness of different light wavelengths, flicker frequencies and odours to the housefly (Musca domestica L.) Groningen: s.n [Online]. Retrieved June 14, 2019, from: www.rug.nl/research/portal.

32. Sişli, M. N., Boşgelmez, A., Koçak, O. & Porsuk, H. (1983). The effects of malathion, fenitrothion and propoxur on the house fly, Musca domestica I. (Diptera: Muscidae), populations. Mikrobiyoloji bülteni, 17(1), 49-62.

33. Suresh, M., Premraj, L. & Kalaiarasi, J. M. V. (2017). Bioefficacy and larvicidal activity of Couroupita guianensis (Aubl) against housefly, Musca domestica (L). Journal of Entomology and Zoology Studies, 5(5), 429-433.

34. Varma, A., Saxena, G., Telang, S. & Varma, A. (2010). Efficacy of aqueous leaf extract of Annona squamosa as antifeedant against Soybean pest Diacrisia oblique (W.). Biomedical & Pharmacology Journal, 3(2), 443-445.

35. MohamedSaleem, T. S., Christina, A. J. M., Chidambaranathan, N., Ravi, V. & Gauthaman, K. (2008). Hepatoprotective activity of Annona squamosal Linn. On experimental animal model, International. Journal of Applied Research in Natural Products, 1(3), 1-7.