วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในด้านเกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร และอื่น ๆ) วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี และอื่น ๆ) จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 27-12-2019

การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลท้องถิ่น: แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ำ

นุชเนตร ตาเย๊ะ, ต่วนนัจวา ต่วนกาจิ, ฮานาน อาลี

54-65

วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ชายแดนใต้ ประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat (SSR) Markers

จารุ นิคม, นาดี มอลอ, ซูไรดา ปูตะ, สุไฮรา สาแระ, ซารีฮะห์ บาโง, โอมาร์ ยูโซะ, วารุณี หะยีมะสาและ

66-73

โครงสร้างของอัณฑะในช่วงพัฒนาขั้นสมบูรณ์ของปลาน้ำลึกชนิด Gavialiceps javanicus จากทะเลฝั่งอันดามัน ประเทศไทย

ทัพประดิษฐ์ มิตรเปรียญ, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, สุรัตตา บุญสมบูรณ์สกุล, เอสรา มงคลชัยชนะ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ปิยากร บุญยัง

74-83

พัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และการประเมินสุขภาวะของอัณฑะของหอยขี้นก Cerithidea cingulata (Gmelin, 1791) ที่อาศัยอยู่บริเวณปากแม่น้ำปราณบุรีของประเทศไทย

เอสรา มงคลชัยชนะ, ทัศพร กาญจนเรขา, ศิลปชัย เสนารัตน์, เจษฏ์ เกษตระทัต, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ชาญยุทธ สุดทองคง, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, วิษณุ ธงไชย

84-93

ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝักคูน ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน

ชญานิศ โตมอญ, ภัทราภรณ์ เพ็ญโพธิ์, กีรติ ตันเรือน, ทิวธวัฒ นาพิรุณ, ณัฐดนัย ลิขิตตระการ, John Raymund D. Torres, พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ

94-103

การพัฒนาปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa)

ภัทรวดี เอียดเต็ม, กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง, จริยา สุขจันทรา

113-121