วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ชายแดนใต้ ประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat (SSR) Markers

Main Article Content

จารุ นิคม
นาดี มอลอ
ซูไรดา ปูตะ
สุไฮรา สาแระ
ซารีฮะห์ บาโง
โอมาร์ ยูโซะ
วารุณี หะยีมะสาและ

บทคัดย่อ

ปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq) เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในประเทศไทยมีกำลังผลิตค่อนข้างสูง การศึกษาเกี่ยวกับสายพันธุ์จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อเป็นการศึกษาความแปรปรวนของสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดยะลา และนราธิวาส การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะใช้เทคนิคเครื่องหมาย SSR (Simple Sequence Repeats) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางพันธุกรรมปาล์มน้ำมันของตัวอย่างประชากรปาล์มในจังหวัดยะลา และนราธิวาส ทำการเก็บตัวอย่างใบปาล์มอ่อน 20 ตัวอย่าง จากสวนปาล์มน้ำมัน 2 จังหวัด นำมาสกัด Genomic DNA จากนั้นทำปฏิกิริยาพีซีอาร์ โดยมีการใช้ไพรเมอร์ 10 คู่ เพื่อเพิ่มจำนวนส่วน SSR ที่ต้องการ จากนั้นทำการตรวจสอบผลด้วยวิธี Agarose Gel Electrophoresis แล้วนำมาวิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรม MEGA X ด้วยการใช้วิธีคำนวณแบบ UPGMA เพื่อให้ได้แผนผัง Dendogram จากนั้นใช้โปรแกรม Arlequin เพื่อคำนวณหาความแปรปรวนทางพันธุกรรมภายในประชากรและระหว่างกลุ่มประชากร จากผลการคำนวณด้วยโปรแกรม Arlequin แสดงค่า Haplotype Diversity และค่า Nucleotide Diversity เท่ากับ 0.8222 และ 0.1780055 ตามลำดับ พบว่า มีความแปรปรวนทางพันธุกรรมภายในกลุ่มตัวอย่างประชากรปาล์มน้ำมันทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลา และนราธิวาสค่อนข้างสูง ส่วนความแปรปรวนทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่างประชากรแสดงด้วยค่า Pairwise FST Value และ FST p-Values พบว่า ความแปรปรวนทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มตัวอย่างประชากรในทั้งสองพื้นที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จากผลการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเทคนิค Microsatellite สามารถที่จะนำไปพัฒนาเป็นเครื่องหมายทางชีวโมเลกุลในการวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปาล์มได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

1. จารุ นิคม ซัมซูรี ดอฮา และรอวีย๊ะ อาบูเล็ง. (2561). ความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรของปาล์มน้ำมันในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ด้วยเทคนิค Microsatellite. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., 3(2), 115 – 120.

2. จุฑาพร แสงประจักษ์. (2555). การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์ข้าว. แก่นเกษตร 40, 299 – 308.

3. จุฑามาศ ศุภพันธ์. (2558). โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรของปลากระบอก (Liza subviridis) ในอ่าวไทย และแนวทางใน การอนุรักษ์. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 10(1), 157 - 175.

4. นภาพร แก้วดวงดี และอนุชิรา แซ่ตั้ง. (2555). ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของสายพันธุ์มะพร้าว. กรุงเทพฯ : สาขาวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา.

5. รอกีเยาะห์ เจ๊ะหลง ปรียา แก้วอ่อน และจารุ นิคม. (2561). ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคนิคเครื่องหมายดีเอ็นเอในการ วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรปาล์มน้ำมัน ปลูกในพื้นที่ อำเภอหนองจิก จังหวัด ปัตตานี ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561. วันที่ 13 พ.ค. 2561. ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

6. ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ. (2553). การวิเคราะห์ความหลากหลายของพืชโดยวิธีอณูชีววิทยา. (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพฯ : ศูนย์การพิมพ์สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

7. วีระเกียรติ ทรัพย์มี. (2558). โครงสร้างพันธุศาสตร์ประชากรและประวัติประชากรของปลาตะกรับ (Scatophagus argus) ในภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร, 10(2), 38–56.

8. เศรษฐา ศิริพินทุ์ และมัลลิกา จินดาชิงห์. (2555). ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธ์ถั่วเหลืองฝักสดโดยเทคนิคโมเลกุล เครื่องหมายเอสเอสอาร์.วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, 43(2)(พิเศษ), 525-528.

9. หทัยรัตน์ อุไรรงค์ อรรัตน์ วงศ์ศรี และนัยเนตร เจริญสันติ ทานากะ. (2560). การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจําแนกชนิดพันธุ์ปาล์มน้ำมันด้วยเครื่องหมายโมเลกุล. วารสารวิชาการเกษตร, 35(2), 117 – 136.

10. ฮูดา แก้วศรีสม. (2557). การศึกษาพันธุกรรมของเรียนพื้นบ้าน (Durio zibethinus Murr.) ในภาคใต้โดยใช้เครื่องหมายอาร์พีดี และไมโครแซทแทลไลท์. สงขลา : สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

11. Avise, J. C., Neigel, J. E. & Arnold, J. (1984). Demographic influenceson mitochondrial DNA lineage survivorship inanimal populations. Journal of Molecular Evolution, 20, 99 – 105.

12. Excoffier, L., & Lischer, H. E. (2010) Arlequin suite ver 3.5: A new series of programs to perform population genetics analyses under Linux and Windows. Molecular Ecology Resources, 10, 564-567.

13. Kumar, S., Stecher, G., Li, M., Knyaz, C., & Tamura, K. (2018). MEGA X: Molecular Evolutionary Genetics Analysis across computing platforms. Molecular Biology and Evolution, 35, 1547-1549.

14. Rogers, A. R. (1995). Genetic evidence for a Pleistocene population explosion. Evolution, 49, 608 - 615.

15. Ting, N. C., Jansen, J., Mayes, S., Massawe, F., Sambanthamurthi, R., Ooi, L. C. L., Chin, C. W. Arulandoo, X., Seng, T. Y., Alwee, S. S. R. S., Ithnin, M. & Singh, R. (2014). High density SNP and SSR-based genetic maps of two independent oil palm hybrids. BMC Genomics, 15, 309 - 319.

16. Zhou, L. X., Xiao, Y., Xia, W. & Yang, Y. D. (2015). Analysis of genetic diversity and populationstructure of oil palm (Elaeis guineesis) From China and Malaysia based on species-specific simpie sequence reprat markers. Genetics and Molecular Research, 14(4), 16247 - 16254.