การเปลี่ยนแปลงความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลือง หลังการเคลือบเมล็ดด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus thuringiensis และ Beauveria bassiana Changes of Germination and Seedling Growth of Soybean after Seed Coating with Microbial Inoculant Bacillus thuringiensis and Beauveria bassiana

Main Article Content

จักรพงษ์ กางโสภา
พสธร สมโภชน์
สมใจ ยศศรี
เพชรรัตน์ จี้เพชร

บทคัดย่อ

เกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 และ สจ. 5 ซึ่งเป็นพันธุ์ส่งเสริมที่นิยมปลูกกันมาเป็นเวลานาน    ทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงต่อการเข้าทำลายของโรคและแมลงได้ทั้งในระยะการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และในระยะการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นงานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ Bacillus thuringiensis สูตร 4 (MMO4) และหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพ Beauveria bassiana สูตร 5 (MMO5) ในอัตราที่แตกต่างกัน ต่อการเปลี่ยนแปลงความงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าถั่วเหลืองพันธุ์ สจ. 5 โดยแบ่งออกเป็น 8 กรรมวิธีทดลอง คือ เมล็ดไม่เคลือบ T1), การเคลือบเมล็ดด้วยสารเคลือบเพียงอย่างเดียว T2), และการเคลือบเมล็ดด้วย MMO4 และ MMO5 ที่อัตรา 3 ระดับคือ 0.1, 0.2 และ 0.3 มิลลิลิตร (T3-T8) ตามลำดับ โดยมีผลการทดลองดังนี้ การเคลือบเมล็ดด้วย Carboxymethyl cellulose การเคลือบเมล็ดด้วย MMO5 อัตรา 0.1 และ 0.2 มิลลิลิตร มีการงอกราก ดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่เคลือบ นอกจากนี้การเคลือบเมล็ดทุกวิธีการมีความงอกดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่ได้ผ่านการเคลือบ และเมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลองพบว่า การเคลือบเมล็ดด้วย MMO5 ทุกอัตราทำให้ความยาวต้น และผลรวมต้นกล้ามีการเจริญเติบโตที่ดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่ได้เคลือบเมื่อตรวจสอบในสภาพห้องปฏิบัติการ และการเคลือบเมล็ดด้วย MMO5 ทุกอัตรามีความยาวต้นของต้นกล้าดีมากกว่าเมล็ดที่ไม่ได้เคลือบเมื่อตรวจสอบในสภาพเรือนทดลอง
ดังนั้นการเคลือบเมล็ดด้วย MMO5 อัตรา 0.1 มิลลิลิตร เป็นอัตราแนะนำสำหรับใช้เคลือบร่วมกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง เนื่องจากลดต้นทุนมากที่สุดและมีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพเมล็ดพันธุ์มากที่สุ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Agricultural Research Development Agency. (2016). Maize, Soybean, Mung Bean and Peanut, Direction of Thai Economic Crops in Asean. Bangkok: Pornsup Printing Co., Ltd. (in Thai).

2. Backer, R., Rokem, J. S., Ilangumaran, G., Lamont, J., Praslickova, D., Ricci, E., & Smith, D. L. (2018). Plant Growth-Promoting Rhizobacteria Context, Mechanisms of Action, and Roadmap to Commercialization of Biostimulants for Sustainable Agriculture. Frontiers in Plant Science, 9, Article ID 1473, 1-17.

3. Clinic Technology Call Center. (2010). Request Information of Insect Fungi Beauveria Bassiana [Online]. Retrieved October 20, 2010, from: https://bit.ly/2SaZZdD. (in Thai).

4. Glick, B. R. (2012). Plant Growth-Promoting Bacteria: Mechanisms and Applications. Scientifica, 2012, Article ID 963401, 1-15.

5. Institute of Product Quality and Standardization. (2020). Distribution of Biological Products (Microbes) [Online]. Retrieved February 2, 2020, from: http://www.iqs.mju.ac.th. (in Thai).

6. ISTA (International Seed Testing Association). (2017). International Rules for Seed Testing, Edition 2017. Bassersdorf: International Seed Testing Association.

7. Kangsopa, J. (2019). Seed Coating. Journal of Agricultural Production, 1(2), 63-76. (in Thai).

8. Kesan, J. P. (2007). Agricultural Biotechnology and Intellectual Property: Seeds of Change. Wallingford, UK: CAB International.

9. Office of Agricultural Economics (Thailand). (2019). Statistic of Exports [Online]. Retrieved February 2, 2020, from: https://bit.ly/38Uqqem. (in Thai).

10. Pedrini, S., Merritt, D. J., Stevens, J. & Dixon K. (2017). Seed Coating: Science or Marketing Spin?.Trends
in Plant Science, 22(2), 106-116.

11. Schillaci, M., Gupta, S., Walker, R., & Roessner, U. (2019). The Role of Plant Growth-Promoting Bacteria in the Growth of Cereals under Abiotic Stresses. pp. 1-21. In: Root Biology-Growth, Physiology, and Functions. London: IntechOpen.

12. Siri, B. (2015). Seed Conditioning and Seed Enhancements. Khon Kaen: Klungnanawitthaya Priting. (in Thai).

13. Su, W. F. (2013). Principles of Polymer Design and Synthesis. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.

14. Zeng, D., Luo, X. & Tu, R. (2012). Application of Bioactive Coatings Based on Chitosan for Soybean Seed Protection. International Journal of Carbohydrate Chemistry, 2012, Article ID 104565, 1-5.