วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี  ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีการอาหาร ) เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ วาริชศาสตร์) และสิ่งแวดล้อม จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 16-06-2021

การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อ Acetobacter pasteurianus TISTR 102

ประภาพันธ์ ศิริขันธ์แสง, เจษฎากร เกิดลาภ , วรรณวิมล นุกาศรัมย์

1-9

การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium inundatum ในการควบคุมจอก

อรวรรณ ปิยะบุญ, ราเชนทร์ ขาวสุริจันทร์ , อนุรักษ์ วิริยะภูมิสิริ

20-26

ผลของสตาร์ชมันสำปะหลังแบบพรีเจลาทิไนซ์และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสต่อคุณภาพของ แครกเกอร์ที่ทำจากข้าวกล้องงอก

อาภัสรา แสงนาค, ธนชัย จิวะวรเกียรติ , ปัทมา ปานเจริญ , พรรณผกา นาคะโว , มนชนก ตระกูลทา

27-36

ลักษณะทางเนื้อเยื่อของหอยกาบแหลมจากแม่น้ำซองกาเลีย ช่วงไหลผ่านอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย

เอสรา มงคลชัยชนะ, เจษฏ์ เกษตระทัต, ณัฐกิตทิ์ โตอ่อน, ศิลปชัย เสนารัตน์, ชาญยุทธ สุดทองคง, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, อนันต์ เคนท้าว

37-45