วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกัน V416 เจอร์มีนี

Main Article Content

สมกรณ์ ชัยวรากรณ์
วิระภรณ์ ไหมทอง

บทคัดย่อ

ระบบดาวคู่ V416 Gemini (V416 Gem) เป็นระบบดาวคู่อุปราคาแบบแตะกัน W UMa มีคาบการเกิดอุปราคาประมาณ 0.25614 วัน เมื่อนำข้อมูลภาพถ่ายด้วยระบบซีซีดีโฟโตเมทริกในช่วงความยาวคลื่นสีเหลือง และสีแดง จากการสังเกตการณ์ที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา ด้วยกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสงขนาด 0.7 เมตร เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 มาสร้างกราฟแสงเพื่อวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่นี้ โดยนำมาคำนวณหาค่าของ time of minimum light และสร้างแผนภาพ O-C จากการเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรจากตารางฐานข้อมูลของ Bob Nelson โดยเมื่อใช้ quadratic polynomial fitting พบว่าระบบดาวคู่ V416 Gem มีอัตราการลดลงของคาบการโคจรอย่างต่อเนื่องด้วยอัตรา -1.21 × 10-5  วันต่อปี สอดคล้องกับผลจากกลไกของทฤษฎีการสูญเสียโมเมนตัมเชิงมุม

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bradstreet, D. H., & Guinan, E. F. (1994). Stellar mergers and acquisitions: The formation and

evolution of W Ursae majoris binaries, interacting binary stars. California Astronomical Society of the Pacific, 56, (228-243).

Bob Nelson’s Database of Eclipsing Binary O-C Files, AAVSO. https://www.aavso.org/bob-nelsons-o-c- files

Karen, A. C., John, F. K., Keivan, G. S., et al. (2017). Astroimagej: Image Processing and Photometric

Extraction for Ultra-Precise Astronomical Light Curves. The Astrophysical Journal, 115, no. 2.

Kreiner, J.M., (2004). An Atlas of O-C Diagrams of Eclipsing Binary Stars., Acta Astronomica, 54, 207-210.

Latkovic, O., Zboril, M. & Djurasevic, G. (2009). Light Curve Analysis of the Late Type Binary V523

Cassiopeiae., Serb. Astron. J., 178, 45-48.

Lister, T. A., Mcdermid R. M., and Hilditch, R. W., (2000). A Photometric Study of the Contact

Binaries V523 Cas and TY Uma., Mon. Not. R. Astron. Soc. 317, 111-119.

Palmen, J., & Davenhall, A. C. (2001). The CCD photometric calibration cookbook. Rutherford Appleton

Laboratory Particle Physics & Astronomy Research Council Starlink Project, starlink project 6.4.

SIMBAD Astronomical Database - CDS (Strasbourg)http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/

Vilhu, O., & Heise, J. (1985). EXOSAT observations of the contact binary Vw-Cephei. Space Science Reviews, 40.

Zeilik, M., & Gregory, S. A. (1998). INTRODUCTORY ASTRONOMY & ASTROPHYSICS (4th ed.). Philadelphia:

Saunders College, 235-249)