การคัดเลือกจุลินทรีย์ทนร้อนที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสเพื่อการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีน

Main Article Content

หัสลินดา บินมะแอ
อามีเน๊าะ โดยมาตู
อานีซ๊ะ สิปิดี

บทคัดย่อ

การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ทนร้อนในท้องถิ่น 18 ตัวอย่างจาก 5 แหล่ง ได้แก่ บริเวณโรงงานยางพารา บริเวณโรงงานเผาถ่าน แกลบ มูลวัว และมูลไก่ ที่มีความสามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้การบำบัดน้ำทิ้งโรงงานผลิตขนมจีน พบเชื้อแบคทีเรียทนร้อนทั้งหมด 15 ไอโซเลท เมื่อบ่มที่อุณหภูมิ 55±2 องศาเซลเซียส แต่ไม่พบเชื้อรา ทดสอบกิจกรรมของเอนไซม์อะไมเลสเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่ามี 6 ไอโซเลตที่มีความสามารถผลิตอะไมเลส ได้แก่ RF1, RF2, RF4, RF7, RF11 และ CBP3 เมื่อเปรียบเทียบกิจกรรมของเอนไซม์ที่แบคทีเรียทนร้อนผลิตขึ้น พบว่า แบคทีเรียทนร้อนไอโซเลต CBP3 สามารถผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้สูงสุด มีค่าเท่ากับ 93.5±0.67 ยูนิตต่อมิลลิลิตรและมีกิจกรรมจำเพาะของเอนไซม์อะไมเลสเท่ากับ 80.54 ยูนิตต่อมิลลิลิตรของโปรตีน ศึกษาการประยุกต์ในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีนในห้องปฏิบัติการ พบว่า แบคทีเรียทนร้อนไอโซเลต CBP3 มีประสิทธิภาพสามารถลดค่าบีโอดีและซีโอดีร้อยละ 41.32±0.64  และ 56.23±0.54 เมื่อนำแบคทีเรียทนร้อนไอโซเลต CBP3 ที่คัดแยกได้ มาจัดจำแนกกลุ่มโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาพื้นฐาน พบว่าเป็นแบคทีเรียทนร้อนในสกุลของ  Bacillus sp. ดังนั้นแบคทีเรียทนร้อนที่ผลิตเอนไซม์อะไมเลสได้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีนได้

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

หัสลินดา บินมะแอ, หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Dr. Hatsalinda  Binma-ae

Department of Microbiology, Faculty of Science Technology and Agriculture, Yala Rajabhat University, Yala 95000, Thailand

 

References

Adedire, O., Ogundipe, W. & Farinu, A. (2013). Studies on crude thermostable amylase produced by

Bacillus spp. isolated from Starch Waste. International Journal of Science and Research. 2(4),

-400.

Ahirwar S., Soni, H., Prajapati, B.P. & Kango, N. (2017). Isolation and screening of thermophilic and

thermotolerant fungi for production of hemicellulases from heated environments. Mycology.

(3), 125-134.

Annamalai N., Thavasi R., Vijayalakshmi S. & Balasubramanian T. (2011). Extraction, purification and

characterization of thermostable, alkaline tolerant a-Amylase from Bacillus cereus. Indian Journal of Microbiology. 51(4), 424–429.

APHA, AWWA & WEF. (2017). Standard Method for the Examination of Water and Wastewater (23rd)

ed. N. Y. : American Public Health Association.

Ashwini K., Gaurav K., Karthik L., & Bhaskara Rao K.V. (2011). Optimization, production and partial

purification of extracellular α-amylase from Bacillus sp. marini. Archives of Applied Science

Research. 3(1), 33-42.

Langarica-Fuentes, A., Handley, P.S., Houliden, A.G.F. & Robson, G.D. (2014). An investigation of the

biodiversity of thermophilic and thermotolerant fungal species in composts using culture-based and molecular techniques. Fungal Ecology, 11, 132-144.

Jijai, S. & Siripatana, C. (2016). Biogas production by co-digestion of chicken manure with Thai rice

noodle wastewater. Present to Yala Rajabhat University. (in Thai)

Lowry, O.H., Rossebrougggh, N.J., Farr,A.L.and Randall, R.J. (1951). Protein measurement

with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 193, 265-276.

Mienda, B.S. & Shamsir, M.S. (2013). Thermotolerant microorganisms in consolidated bioprocessing for

ethanol production: A review. Research in Biotechnology, 4(4), 01-06.

Miller, G.L. (1959). Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Anal Chem

,426–429

Msarah, M.J., Ibrahim, I., Hamid, A.A. & Aqma, W. S. (2020). Optimization and production of alpha amylase

from thermophilic Bacillus spp. and its application in food waste biodegradation. Heliyon, 6, 1-8.

Naveena, V. & Joy, P. P. (2014). Microbiology Laboratory Manual. Kerala : Pineapple Research Station

(Kerala Agricultural University)

Paul, D.V., George, M.G,, Dorothy, J., Noel, R.K., Wolfgang, L., Fred, A.R., Karl-Heinz, S. & William, B.W.

(2009).Bergey's Manual of Systematic Bacteriology (2nd ed). USA: Springer Science+Business

Media.

Pratum, C. (2014). Treatment of Traditional Thai-Fermented Rice Noodle (Khanomjeen) plant

Wastewater by Effective Microorganism Together with Natural Treatment. Ph.D thesis,

Environmental Science, Kasetsart University. (in Thai)

Pratum, C. (2017). Influence of high organic substances concentrations in fermented rice noodle

(Khanomjeen) factory wastewater on efficiency wastewater treatment of Vetiveria Zizanioides Nash. and Cyperus Corymbosus Rottb. Journal of Science and Technology Mahasarakham University, 36(3). (in Thai)

Prasertsan, P. & Binmaeil, H. (2018). Treatment of palm oil mill effluent by thermotolerant polymer-

producing fungi. Journal of Water and Environment Technology, 16(3), 127–137.

Sani, R.K & Krishnaraj, R.N. (2017). Extremophilic enzymatic processing of lignocellulosic feedstocks to

bioenergy: Recent advances in extremophilic α-amylases. Rapid City, South Dakota, USA. Springer International Publishing AG 2017.

Sreelatha, B., Priya, A.S & Girisham, S. (2013). Incidence of thermophilic fungi in different dung samples

of warangal district of AP. International Journal of Pharmacy and Biological Sciences, 3(2),

-359.

Sharma, P., Gupta, S., Sourirajan, A. & Dev, K. (2015). Characterization of extracellular thermophilic

amylase from Geobacillus sp. isolated from Tattapani hot spring of Himachal Pradesh,

India. Current Biotechnology, 4(2),1-8.

Yeesang, J. Yemsuan S., & Kaewpuk, W. (2015). The utilization of wastewater from fermented rice noodle

factories in Prong MaDua Community, Amphoe Mueang, Nakhon Patthom for Spirulina sp. Area Based Development Research Journal, 7(4). (in Thai)