การพัฒนาเตาเผาแบบรังผึ้งกักเก็บความร้อนสำหรับอบเมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปะกาอำปึลจังหวัดสุรินทร์

Main Article Content

ศุภชัย แก้วจันทร์
ชูชาติ พยอม
เอกราช นาคนวล

บทคัดย่อ

ความชื้นหลังการเก็บเมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปะกาอำปึลเป็นปัญหาต่อการเก็บรักษา จึงวิจัยออกแบบ และสร้างเตาเผาแบบรังผึ้งกักเก็บความร้อนจากเศษไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหาความสามารถของเตาเผา และการกักเก็บความร้อนของ รังผึ้ง ดำเนินการเริ่มจาก ศึกษาหลักการจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทำการออกแบบ และสร้างเตาเผาแบบรังผึ้งกักเก็บความร้อน ทดสอบประสิทธิภาพ
เตาเผา และทดลองอบเมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปะกาอำปึล เพื่อวิเคราะห์หาความสามารถในการสะสมความร้อนภายในรังผึ้งกักเก็บความร้อน และระยะเวลาต่อการอบลดความชื้นเมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปะกาอำปึล พบว่า การอบเมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปะกาอำปึล จำนวน 10 กิโลกรัม ใช้เศษไม้ที่เผา 10 กิโลกรัม ในช่วงเวลาที่ 180 นาที อุณหภูมิในเตาเผาเฉลี่ยสูงสุดที่ 165 องศาเซลเซียส อุณหภูมิภายในรังผึ้งกักเก็บความร้อนเฉลี่ยสูงสุดที่ 210 องศาเซลเซียส เมื่อดูดความร้อนส่งไปยังห้องอบ โดยควบคุมการไหลของลมร้อนผ่านท่อส่ง ที่มีลิ้นควบคุมความเร็วของลมร้อน เพื่อควบคุมอุณหภูมิการอบอยู่ระหว่าง 45-55 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการอบเฉลี่ย 90 นาที สามารถทำให้ความชื้นในเมล็ดข้าวพื้นเมืองพันธุ์ปะกาอำปึล ลดลงเฉลี่ย 8 % wb ข้อค้นพบนี้จะเป็นข้อมูลสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้สำหรับอบเพื่อลดความชื้นผลผลิตทางเกษตรชนิดอื่น ๆ ได้


 

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Boonsam, P., DechThanon, W., Lopandung, J., Bunjutabut, K. & Khunngio, L. (2019). Development of Post-harvest Dehumidifier with Alternative Energy for Solving the Problemof Paddy Price Falling by Moisture Factor. NakhonRatchasimaRajabhat University. p. 51. (in Thai).

Energy from Biomass Publications. (2015). Office of Energy Study, Research and Development. Department of the Energy Development and Promotion. 6 January 2015. pp. 25-118. (in Thai).

Laohavanich, J. Yungyuen, S. Shiavchanvamna, C. & Kaewsorndee, T. (2017). Knowledge Guide. Knowledge Management and Expansion of the Technology The cylinder dryer with rotating infrared rays combined with hot air can be discharged, moveable. KhonKaenUniversity. p.3. (in Thai).

Thongwichean, T. Sungkawars, G. (2015). Oven Heat Energy from Rice Husk, The 8th National Conference on Technical Education, November 28, 2015. Bangkok: King Mongkut’s University of Technology North Bangkok. pp. 90-93. (in Thai).

Tuaynak, P. Chooshownak, M. Yapa, M. & Boonyawanittakul, P. (2014). A review of the development of industrial paddy dehumidification. Engineering Journal Srinakharinwirot University, 9(1), pp. 68-74. (in Thai).