การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium inundatum ในการควบคุมจอก

Main Article Content

อรวรรณ ปิยะบุญ
ราเชนทร์ ขาวสุริจันทร์
อนุรักษ์ วิริยะภูมิสิริ

บทคัดย่อ

จอก (Pistia stratiotes L.) เป็นวัชพืชที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านแหล่งน้ำและการเติบโตอย่างรวดเร็ว ในการกำจัดจอกด้วยชีววิธีมีการใช้เชื้อรา Myrothecium inundatum ที่มีความจำเพาะและมีประสิทธิภาพในการก่อโรคใบไหม้ในจอกในธรรมชาติ วัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาชีวภัณฑ์ของเชื้อราในการควบคุมจอก โดยการคัดเลือกเชื้อรา M. inundatum ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเพื่อทำชีวภัณฑ์ของเชื้อรา M. inundatum ด้วยการนำเชื้อราแต่ละไอโซเลทมาเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA เพื่อทดสอบการเจริญเติบโตของโคโลนี จำนวนสปอร์ของเชื้อรา และการก่อโรคในจอก พบว่าเชื้อรา M. inundatum ไอโซเลทที่ 1 และ 4 มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดในการนำไปทำเป็นชีวภัณฑ์ หลังจากนั้นการทำชีวภัณฑ์ของเชื้อราสูตรแป้งสาลีและสูตรแป้งทัลคัมจากเชื้อรา M. inundatum ไอโซเลทที่ 1 และ 4  เพื่อทดสอบการเกิดโรคในจอก พบว่าชีวภัณฑ์จากเชื้อรา M. inundatum สูตรแป้งสาลี      มีระดับความรุนแรงก่อโรคในจอกมากกว่าชีวภัณฑ์จากเชื้อรา M. inundatum สูตรแป้งทัลคัม ดังนั้นการพัฒนาชีวภัณฑ์ของเชื้อรา M. inundatum มาควบคุมการแพร่พันธุ์จอกในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในการศึกษาเป็นลำดับต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chen, Y., Ran, S. F., Dai, D. Q., Wang, Y., Hyde, K.D., Wu, Y. M., et al. (2016). Mycosphere essays 2

Myrothecium. Mycosphere, 7(1), 64-80.

Connick, W. J., Bovette, C. D. and Mcalpine, J. R. (1991). Formulation of mycoherbicides using a pasta-like process. Biological Control, 1(4), 281-287.

Dagno, K., Lahlali, R., Diourte', M. & Jijakli M. H. (2010). Effect of temperature and water activity on

spore germination and mycelial growth of three fungal biocontrol agents against water

hyacinth (Eichhornia crassipes). Journal of Applied Microbiology, 110, 521-528.

Hoagland, R. E., Boyette, C. D., Vaughn, K. C., Teaster, N. D. & Stetina K. (2012). Effects of Myrothecium

verrucaria on ultrastructural integrity of kudzu (Pueraria montana var. lobata) and phytotoxin implications. American Journal of Plant Sciences, 3, 1513-1519.

Kongjornrak, A., Teeranate, P., Thinthani, T. and Piyaboon, O. (2019). Screening, identification and

evaluation of potential biocontrol fungi against water lettuce. International Journal of Agricultural Technology, 15(1), 55-62.

Longya, A., Talumphai, S. & Jantasuriyarat, C. (2020). Morphological Characterization and Genetic

Diversity of Rice Blast Fungus, Pyricularia oryzae, from Thailand Using ISSR and SRAP Markers.

Journal of Fungi, 6(38), 1-13.

Mudge, C. R. & Netherland M. D. (2014). Response of giant bulrush, water hyacinth, and water lettuce

to foliar herbicide applications. Journal of Aquatic Plant Management, 52, 75-80.

Novković, M. M., Anđelković, A. A., Cvijanović D. L., Novković, M. Z., Vukov, D. M., Šipoš, S. S., et al. (2019).

The beginnings of Pistia stratiotes L. invasion in the lower Danube delta: the first record for the

Province of Vojvodina (Serbia). BioInvasions Records, 8(2), 218-229.

Okunowo, W. O., Gbenle, G. O., Osuntoki, A. A., Adekunle, A. A. & Ojokuku, S. A. (2010). Production of

cellulolytic and xylanolytic enzymes by a phytopathogenic Myrothecium roridum and some avirulent fungal isolates from water hyacinth. African Journal of Biotechnology, 9(7), 1074-1078.

Piyaboon, O., Pawongrat, R., Unartngam, J., Chinawong, S. & Unartngam, A. (2016). Pathogenicity, host

range and activities of a secondary metabolite and enzyme from Myrothecium roridum

on water hyacinth from Thailand. Weed Biology and Management, 16(3), 132-144.

Sarma, M. V. R. K., Kumar, V., Saharan1, K., Srivastava, R., Sharma, A. K., Prakash, A., et al. (2011).

Application of inorganic carrier-based formulations of fluorescent pseudomonads and

Piriformospora indica on tomato plants and evaluation of their efficacy. Journal of Applied

Microbiology, 111, 456-466.

Sarwar, M. (2015). Commonly available commercial insecticide formulations and their applications in the

field. International Journal of Materials Chemistry and Physics, 1(2), 116-123.

Tamreihaoa, K., Ningthoujama, D. S, Nimaichanda, S., Singha, E. S., Reenac, P., Singhc, S. H., et al. (2016).

Biocontrol and plant growth promoting activities of a Streptomycescorchorusii strain

UCR3-16 and preparation of powder formulation for application as biofertilizer agents for rice

plant. Microbiological Research, 192, 260-270.