ศักยภาพการผลิตถั่วเขียวอินทรีย์ ภายใต้ชุดดินโพนพิสัย

Main Article Content

สุขุมาภรณ์ ศรีเผด็จ

บทคัดย่อ

ถั่วเขียวมีความจำเป็นในระบบเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากต้นถั่วเขียวสามารถตรึงไนโตเจนและช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งความต้องการถั่วเขียวมีปริมาณสูง แต่ไม่สามารถผลิตเพียงพอต่อความความต้องการ ดังนั้น การวิจัยนี้จึงเน้นศึกษาศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวจำนวน 16 พันธุ์ ภายใต้ชุดดินโพนพิสัย ที่ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามแผนการทดลอง Randomized complete block design (RCBD) จำนวน 5 ซ้ำ โดยเก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิตของวันเก็บเกี่ยว ความสูงต้น จำนวนเมล็ดต่อฝัก จำนวนฝักต่อต้น ความยาวผัก น้ำหนัก 100 เมล็ด และผลผลิต พบว่า ถั่วเขียวมีความแตกต่างทางสถิติในทุกลักษณะ ถั่วเขียวพันธุ์อู่ทอง 2 มีวันเก็บเกี่ยว และจำนวนฝักต่อต้นสูงที่สุด ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท 36 มีความสูงต้นมากที่สุด ถั่วเขียวพันธุ์ KUML1 มีจำนวนเมล็ดต่อฝักสูงที่สุด ถั่วเขียวพันธุ์ KUML3 มีความยาวฝักมากที่สุด ถั่วเขียวพันธุ์ KUML4 มีน้ำหนัก 100 เมล็ดสูงที่สุด และถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท2 มีผลผลิตกิโลกรัมต่อไร่มากที่สุด เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พบว่า ผลผลิต มีค่าสหสัมพันธ์เชิงบวกกับความสูงต้น จำนวนฝักต่อต้น น้ำหนัก 100 เมล็ด และมีค่าสหสัมพันธ์เชิงลบกับ วันเก็บเกี่ยว

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC). (2018). KUML Mungbeans are Grown with Quality Assurance [Online]. Retrieved May 14, 2020, from: https://www.nstda.or.th/agritec/78-featured-article/468-kuml-green-bean. (in Thai)

Agricultural Technology and Innovation Management Institute (AGRITEC). (2019). Science Transforms Life with Technology and Knowledge [Online]. Retrieved May 14, 2020, from: https://www.nstda.or.th/agritec/medias/books/457-agritec-book-2019. (in Thai)

Australian Mungbean Association. (2010). Munagbean Management Guide. AUS: Department of Employment, Economic, Development and Innovation.

Fernandez, G.C.J. & Shanmugasundaram, S. (1988). The AVRDC Mungbean Improvement Program: The Past Present and Future. The 2nd International Mungbean Symposium, November 16-20, 1988. Taiwan: Asian Vegetable Research and Development Center.

Gharti, D.B., Darai, R., Subedi, S., Sarker, A. & Kumar, S. (2014). Grain Legumes in Nepal: Present Scenario and Future Prospects. World Journal of Agricultural Research, 2(5), 216-222.

Grain Research and Development Corporation (GRDC). (2017). GrowNote. AUS: Grains Research and Development Corporation.

Habib, N., Anwar, M.Z. & Saeed, I. (2014). Comparative Profitability Analysis of Recommended Mungbean Varieties Atnarc Experimental Station, Islamabad, Pakistan. Pakistan Journal of Agricultural Research, 27(1), 8-13.

Jahana, M.A.H.S., Hossain, A., Sarkar, M.A.R., Silva J.A.T.D. & Ferdousi, M.N.S. (2016). Productivity Impacts and Nutrient Balances of an Intensive Potato-Mungbean-Rice Crop Rotation in Multiple Environments of Bangladesh. Agriculture, Ecosystems and Environment, 231(5), 79–97.

Land Development Department. (2014). Northeastern Soil Series: Basic Knowledge for Agriculture. Bangkok: Soil Resources Survey and Research Division Printing. (in Thai)

Masari, A. (2015). Research and Development on Mungbean and Blackgram Improvement. Bangkok: Department of Agriculture Printing. (in Thai)

Ngampongsai, S., Thanomsub, S., Masari, A., Phoomthaisong, J., Phruetthithep, C., Nuwisai, P., et al. (2011). Researches on Mungbean Breeding of Department of Agriculture during 2006-2010. Khon Kaen Agriculture Journal, 39(3), 291-301. (in Thai)

Office of Agricultural Economics. (2019) Agricultural Economics Information by Product Year 2019. Bangkok: Office of Agricultural Economics Printing. (in Thai)

Singh, A.K., Singh, S.S., Prakash, V., Kumar, S. & Dwivedi, S.K. (2015). Pulses Production in India: Present Status, Bottleneck and Way Forward. Journal of AgriSearch, 2(2), 75-83.

Srinives, P. (2014). Mungbean: Research and Development of Mungbean Varieties in Kasetsart University [Online]. Retrieved May 14, 2020, from: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=4003. (in Thai)

Srinives, P. (2016). Mungbean KUML5 Line [Online]. Retrieved May 14, 2020, from: https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=24341 (in Thai)

Srinives P. & Somta P. (2014). Present Status and Future Perspectives of Glycine and Vigna in Thailand. The 14th NIAS International Workshop on Genetic Resources Genetic Resources and Comparative Genomics of Legumes (Glycine and Vigna), July 07-09, 2014. Japan: National Institute of Agrobiological Sciences.

Thanomsub, S. (2016). Research and Development on Mungbean. Bangkok: Department of Agriculture Printing. (in Thai)