ผลของการใช้น้ำหมักสมุนไพรบางชนิดต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่นกกระทาญี่ปุ่น

Main Article Content

บุคอรี มะตูแก
ซาแลฮะห์ หะยีสาและ
นูรซอบารียะห์ แกะซิ

บทคัดย่อ

การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้น้ำหมักทองพันชั่ง ฟ้าทะลายโจร และบอระเพ็ดต่อประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพไข่นกระทา เลี้ยงนกกระทาญี่ปุ่นระยะไข่ อายุ 80 วัน จำนวน 60 ตัว แบ่งนกกระทาเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 3 ซ้ำ ๆ ละ 5 ตัว ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design: CRD) นกกระทาได้รับน้ำที่เสริมด้วยน้ำหมักสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ ทองพันชั่ง ฟ้าทะลายโจร และบอระเพ็ด โดยน้ำหมักสมุนไพรแต่ละชนิดร่วมกับกากน้ำตาลและน้ำในอัตราส่วน สมุนไพร:กากน้ำตาล:น้ำ 5:1.5:5 กิโลกรัม นกกระทา 4 กลุ่มได้รับอาหารนกกระทาสำเร็จรูปทางการค้าชนิดผง มีโปรตีนไม่น้อยกว่า 22 เปอร์เซ็นต์ และน้ำหมักสมุนไพรในสัดส่วนน้ำ 10 ส่วนต่อน้ำหมัก 1 ส่วน บันทึก ปริมาณอาหารและน้ำที่กิน จำนวนไข่ น้ำหนักไข่เป็นเวลา 21 วัน สุ่มไข่จำนวน 25 ฟองต่อ 1 กลุ่ม จำนวน 100 ฟอง เพื่อวัดคุณภาพไข่ น้ำหมักสมุนไพรทั้งสามชนิดมีผลทำให้ปริมาณการกินอาหารลดลง นกกระทากลุ่มควบคุมมีปริมาณการให้ไข่สูงที่สุด นกระทากลุ่มที่ได้รับน้ำหมักบอระเพ็ดมีประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักไข่และเป็นไข่ 1 โหลดีที่สุด น้ำหนักไข่แดงของนกกระทาที่ได้รับน้ำหมักฟ้าทะลายโจรและบอระเพ็ดมีค่าสูงที่สุด ค่าความเป็นสีเหลืองของไข่แดงของนกกระทาที่ได้รับน้ำหมักฟ้าทะลายโจรมีค่าสูงสุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Chalermsan, N., Navanukraha, B., Kitiyanupab, J., Moun-Wang, S. & Montatham, S. (2016). The use of moringa leaf meal in laying quail diets. Rajamangala University of Technology Srivijaya Research Journal, 8(2), 137-146.

(in Thai)

Chanchay, N. (2011). Study of carotenoid and antioxidation characteristic as a side with the Northern Food Lab. The 2nd MJU-Phrae National Research Conference, September 1-2, 2011. Phrae: Maejo University. (in Thai)

Erener G., Ozer, A. & Ocak, N. (2003). Growth and laying performance of Japanese quail fed graded levels of hazelnut kernel oil meal incorporated into diets. Asian Australasian Journal of Animal Sciences. 16(12), 1789-1794.

Farrell, D.J., Atmamihardia, S.I. & Pym, R.A.E. (1982). Calorimetric measurement of the energy and nitrogen metabolism of Japanese quail. British Poultry Science, 23, 375-382.

Jeanmas, A., & Yama, J. (2105). Supplementation of pigment from mesocarp pulp of palmyra palm fruit in Japanese quail for egg yolk color. Proceedings of 53rd Kasetsart University Annual Conference, February 3-6, 2015. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Jeanmas, J. (2019). Effect of Andrographis paniculata Wall. ex Nees. powder supplementation on egg production and quality in Japanese quail. Khon Kaen Agriculture Journal, 47 supplementary (2), 643-646. (in Thai)

Maliwan, K. & Suksupath, K. (2016). Effects of Andrographis paniculate (Burm.f) Wall. ex Nees. Supplementation in laying hen rations on production performances and egg quality [Online]. Retrieved March 2, 2020, from: http://lib.ku.ac.th/KUCONF/2559/KC5302018.pdf. (in Thai)

Niyomdecha, A. (2012). Effects of Pandanus amarylifolius Roxb. supplementation in diet on Japaness quail performance and egg quality [Online]. Retrieved March 2,2020,from:http://rms.pnu.ac.th/rdbms/fulltext/061117_122150f.pdf. (in Thai)

NRC. (1994). Nutrient Requirements of Poultry. National research council, national academy press, Washington, D. C., 9th Revised Edition. p. 234.

Pornchaloempong, P. & Rattanapanone, N. (n.d.). Carotenoid [Online]. Retrieved May 27, 2020, from: http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1228/carotenoid. (in Thai)

Prachachit, J., Jitrajak, T., Bootyothee, K. & Arungamol, S. (2019). Effect of supplementation bio-extracts from Andrographis paniculata and Phyllanthus amarus on production performance and carcass quality in broilers. Khon Kaen Agriculture Journal, 47 supplementary (2), 813-818. (in Thai)

Sitthisuang, P. (2016). Effects of herbal supplements on broiler growth and meat quality. King Mongkut's Agricultural Journal, 34(3), 117-125. (in Thai)

Sompen, P., Jarernpa, S., Buranarom, K. & Kumjud, S. (2005). The study on Thai herbs additional on performance of native chicken production [Online]. Retrieved May 20, 2020, from: http://library.senate.go.th/document/Ext9/9750_0011.PDF. (in Thai)

Soree, L., Mama, N. & Matukae, B. (2019). Use of Andrographis paniculata Wall. Ex. Ness. as feed additive

in Japanese quail. Khon Kaen Agriculture Journal, 47 supplementary (2), 697-700. (in Thai)

Tapingkae, W. (2014). Alternatives to the use of antibiotics as growth promoters for livestock animals. Journal of Agriculture, 30 (2), 201-212. (in Thai)