วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. เป็นเอกสารวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ในลักษณะของบทความวิชาการ (Acadamic Article) บทความวิจัย (Research article) บทความปริทัศน์ (Review article) และบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) ในสาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ หรืออื่น ๆ ในด้านเกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ชีววิทยา เทคโนโลยีทางอาหาร และอื่น ๆ) วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์ เคมี และอื่น ๆ) จัดพิมพ์และออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับแรกประจำเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และฉบับที่สองประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 05-12-2020

การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ถั่วกวน

กมลทิพย์ กรรไพเราะ, อาลิฟ กาเจ็ง, กัสมีณี เละนุ๊

68-77

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการรวมโปรโตพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides)

สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา, คชาภรณ์ ทองดอนยอด

95-103

[Retracted Article] จุลกายพยาธิวิทยาของตับและไตของตัวแทนปลาทะเลความลึกระดับปานกลางจากทะเลอันดามัน ประเทศไทย

ศิลปชัย เสนารัตน์, ชาญยุทธ สุดทองคง, เจษฏ์ เกษตระทัต, เอสรา มงคลชัยชนะ, วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล, ชำนาญ ภารา, กรอร วงษ์กำแหง

104-111

การใช้เศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารข้นสำหรับแพะ

เทียนทิพย์ ไกรพรม, ฑิตฐิตา เจี้ยนเซ่ง , สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์, แขม ล่องนภา

112-121