การใช้เศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในอาหารข้นสำหรับแพะ

Main Article Content

เทียนทิพย์ ไกรพรม
ฑิตฐิตา เจี้ยนเซ่ง
สิทธิศักดิ์ จันทรัตน์
แขม ล่องนภา

บทคัดย่อ

การศึกษาการใช้เศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าทดแทนโปรตีนจากกากถั่วเหลืองในอาหารข้นสำหรับแพะ โดยทำการทดลองในแพะลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน 50 เปอร์เซ็นต์เพศผู้ อายุประมาณ 6-8 เดือน น้ำหนัก 19.33±2.52 กิโลกรัม จำนวน 9 ตัว โดยมีอาหารทดลอง 3 ทรีทเมนต์ ใช้เศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้าในระดับ 0, 13.50 และ 26.87 เปอร์เซ็นต์ในสูตรอาหารข้น พบว่าอาหารข้นมีระดับโปรตีนอยู่ในช่วง 13.00-14.30 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใยอยู่ในช่วง 22.73-37.45 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ระยะเวลาทดลองทั้งสิ้น 70 วัน ให้แพะได้รับอาหารข้น 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวร่วมกับหญ้าเนเปียร์หมักแบบเต็มที่ จากการศึกษาพบว่าเศษเหลือเห็ดนางฟ้ามีค่ามีวัตถุแห้ง 19.29 เปอร์เซ็นต์ โปรตีนหยาบ 21.31 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใยหยาบ 8.60 เปอร์เซ็นต์ จากการศึกษาปริมาณการกินได้ของวัตถุแห้งในแพะที่ได้รับเศษเหลือจากการตัดแต่งเห็ดนางฟ้า (0.70-1.22 กิโลกรัมต่อวัน) ปริมาณการกินได้บนฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัว (4.15-4.45 เปอร์เซ็นต์น้ำหนักตัว) และบนฐานกรัมต่อกิโลกรัมเมแทบอลิก (89.95-101.12 กรัมต่อกิโลกรัมน้ำหนักเมแทบอลิก) ทุกทรีทเมนต์มีค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ อัตราการเจริญเติบโตของแพะในกลุ่มที่ได้รับเศษเหลือเห็ดนางฟ้า 13.50 เปอร์เซ็นต์มีค่าสูงสุด (130.12 กรัมต่อตัวต่อวัน) และการใช้เศษเหลือจากเห็ดนางฟ้าในสูตรอาหารข้นไม่ส่งผลกระทบต่อค่าเมแทบอไลซ์ในเลือดแพะ

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

AOAC (The Association of Official Analytical Chemists). (1990). Official Methods of Analysis. 15th edition. The Association of Official Analytical Chemists: Washington D. C.

Chanjula, P., Pakdeechanuan, P. & Wattanasit, S. (2014). Effects of Dietary Crude Glycerin

Supplementation on Nutrient Digestibility, Ruminal Fermentation, Blood Metabolites, and Nitrogen Balance of Goats. Asian Australas. Journal of Anim Sci, 27(3), 365-374.

Centre for Agricultural Information. (2019). Grey Oyster Mushroom: year planting 2018 [online].

Retrieved June 1, 2020, http://www.agriinfo.doae.go.th/year62/plant/rortor/veget/85.pdf

Cherdthong, A., Rakwongrit, D., Wachirapakorn, C., Haitook, T., Khantharin, S.,Tangmutthapattharakun,

G. & Saising, T. (2015). Effect of leucaena silage and Napier Pakchong1 silage supplementation on feed intake, rumen ecology and growth performance in Thai native cattle. Journal of Khon Kaen Agr, 43 supplment. 484-490.

Ferreira, I. C. F. R., Vaz, J. A., Vasconcelos, M. A. & Martins, A. (2010). Compounds from wild

mushrooms with antitumor potential. Anti-Cancer Agent, 10, 424-436.

Goering, H. K. & Van Soest, P. J. (1970). Forage Fiber Analysis. Agricultural Handbook USDA. Washington D. C. ARS, USDA. 3583-3590.

Jeong, S. C., Jeong, Y. T., Yang, B. K., Islam, R., Koyyalamudi, S. R. & Pang, G. (2010). White button

mushroom (Agaricus bisporus) lower blood glucose and cholesterol levels in diabetic and hypercholesterolemic rats. Nutr. Res., 30, 49-56.

Jiang, T. J., Wang, Q. S., Xu, S. S., Jahangira, M. M. & Ying, Y. J. 2010. Structure and composition

changes in the cell wall in relation to texture of shiitake mushrooms (Lentinula edodes) stored in modified atmosphere packaging. Journal of the Science of Food and Agriculture. 90: 742-749.

Kaeokliang, O. (2012). Effects of Desalt Crystallize Liquor (DSCL) on Performance in Heifers. Master, s Thesis. Kasetsart University. 27(1), 87-99. (In Thai).

Kanagasabapathy, G., Malek, S. N., Kuppusamy, U. R. & Vikineswary, S. (2011). Chemical composition

and antioxidant properties of extracts of fresh fruiting bodies of Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59: 2618-2626.

Mesang, A., Chanjula, P., Ngampongsai, W. & Lawpetchara. (2011). Effects of Using Palm Kernel Cake

in Concentrate on Digestibility and Rumen Ecology of Goats. Journal of Agricultural, 27(1), 87-99. (In Thai).

Negesse, T., Rodehutscord, M. & Pfeffer, E. (2001). The effect of dietary crude protein level on

intake, growth, protein retention and utilization of growing male Saanen kids. Small Rumin. Res, 39, 243-251.

NRC. (1981). Nutrient Requirements of Goats: Angora, Dairy and Meat Goats in Temperate and Tropical Countries. Washington, D.C.: National Academy Press.

Office of Agricultural Economics. (2020). Soybean [online]. Retrieved March 30, 2020, from:

http://www.oae.go.th/view/1/รายละเอียดภาวะเศรษฐกิจการเกษตร/28654. (in Thai).

Paengkoum, P., Yuangklang, C. & Paengkoum, S. (2012). Potential of Goat Production in the

Northeast Thailand. Journal of Khon Kaen Agr, 40 supplment 2(7), 73-77.

Patel, Y., Naraian, R. & Singh, V. K. (2012). Medicinal Properties of Pleurotus Species (Oyster

Mushroom): A Review. World Journal of Fungal and Plant Biology, 3, 1-12.

Phromkunthong, W., Yokrat, S., Intasorn, S., Rattanakal, Y. & Nuntapong, N. (2014). Replacement of

Grey Oyster Mushroom by-products (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singers) for Fish Meal in Red Tilapia (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) Practical Diet. Prawarun Agriculture Journal, 11(1), 25-38. (In Thai).

Pornjantuek, B., Wachirapakorn, C. Cherdthong, A., Suphrap, N. & Wongnen, C. (2015). Effect of

Cassava Pulp from Ethanol Production in Total Mixed Ration on Feed Intake, Digestibility and Growth Performance of Meat Goat. Journal Mahanakorn Vet Med. 10(2), 81-97. (In Thai).

Raphael, M. O. & Lucy, O. F. (2011). Influences of Pleurotus Sajor-caju Diets on Performance and

Biochemical Parameters in Experimental Rats. Journal of nutrition and food sciences, 1, 112.

Rattana, S., Arunsakul, O. & Sangkhapaitoon, P. (2011). Biochemical Blood Parameters of Goats in

Southern Thailand. Journal of Agricultural, 27(3), 283-292. (In Thai).

SAS. (1990). SAS/STATTM User’s Guide (Release 6.03). SAS Inst., Inc. Cary, NC.

Sun, S. & Christopherson, R. J. (2005). Urea kinetics in weathers exposed to different ambient

temperatures at the dietary levels of crude protein. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 18, 795-801.

Tiffany, T.O., Jansen, J. M., Burtis, C. A., Overton, J. B. & Scott, C. D. 1972.Enzymatic xenetic rate

and endpoint analyses of substrate by use of a GEMSAEC fasta analyzer. Clim. Chem. 18, 829-834

Zhang, Z., Song, H., Peng, Z., Luo, Q., Ming, J. & Zhao, G. (2012). Characterization of stipe and cap powders of mushroom (Lentinus edodes) prepared by different grinding methods. Journal of Food Engineering, 109, 406-413.