[Retracted Article] จุลกายพยาธิวิทยาของตับและไตของตัวแทนปลาทะเลความลึกระดับปานกลางจากทะเลอันดามัน ประเทศไทย

Main Article Content

ศิลปชัย เสนารัตน์
ชาญยุทธ สุดทองคง
เจษฏ์ เกษตระทัต
เอสรา มงคลชัยชนะ
วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล
ชำนาญ ภารา
กรอร วงษ์กำแหง

บทคัดย่อ

การศึกษาสุขภาวะของปลาทะเลความลึกระดับปานกลางยังมีน้อยมากและไม่ครอบคลุมถึงทะเลอันดามันของประเทศไทย จึงศึกษาจุลกายพยาธิวิทยาของตับและไตของปลาทะเล 3 ชนิด ได้แก่ ปลา Atherinomorus pinguis  ปลา Gavialiceps javanicus และปลา Alepocephalus bicolor ที่อาศัยอยู่ในทะเลความลึกระดับปานกลางจากทะเลอันดามัน ประเทศไทย ด้วยเทคนิคทางมิญชวิทยา เก็บตัวอย่างปลาชนิดละ 7 ตัว ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 จากการศึกษาจุลกายพยาธิวิทยาของตับพบว่ามีการตายของเนื้อเยื่อในปลา A. pinguis การสะสมของเมลาโนมาโครฟาจเซนเตอร์ในปลาทั้งสามชนิด การหดตัวของนิวเคลียส การสลายตัวของนิวเคลียส และการเสื่อมแบบมีช่องว่างในปลา G. javanicus และจากการศึกษา จุลกายพยาธิวิทยาของไตพบมีการเสื่อม
ของหลอดไตฝอยและการสะสมของเมลาโนมาโครฟาจเซนเตอร์ในปลาทั้งสามชนิด การหดตัวของนิวเคลียสและการสลายตัว
ของนิวเคลียสในปลา A. bicolor และ G. javanicus จากผลการศึกษานี้บ่งชี้ถึงการลดหน้าที่ของตับและไตปลาทั้งสามชนิดที่
อาศัยอยู่ในทะเลความลึกระดับปานกลางของทะเลอันดามัน ประเทศไทย

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Akiyoshi, H. & lnoue, A. (2004). Comparative histological study of teleost livers in relation to phylogeny. Zool. Sci., 21(8), 841–850.

Agius, C. & Roberts R. J. (2003). Melano-macrophage centres and their role in fish pathology. J. Fish Dis., 26(9), 499–509.

Aysel, C. K. B., Gulten, K. & Ayhan, O. (2008). Sublethal ammonia exposure of nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) Effects on gill, liver and kidney histology. Chemosphere, 72(9), 1355-1358.

Catul, V., Gauns, M. & Karuppasamy, P. K. (2011). A review on mesopelagic fishes belonging to family Myctophidae. Rev. Fish Biol. Fish., 21(3), 339-354.

Camargo, M. M. P. & Martinez, C. B. R. (2006). Biochemical and physiological biomarkers in Prochilodus lineatus submitted to in situ tests in an urban stream in southern Brazil, Environ. Toxicol. Pharm., 21(1), 61-69.

Chouvelon, T., Spitz, J., Caurant, F., Mendez-Fernandez, P., Autier, J., Lassus-Debat, A. & Chappuis, A. (2012). Enhanced bioaccumulation of mercury in deep-sea fauna from the Bay of Biscay (north-east Atlantic) in relation to trophic positions identified by analysis of carbon and nitrogen stable isotopes. Deep-Sea Res., 65, 113-124.

Close, H. G., Shah, S. R., Ingalls, A. E., Diefendorf, A. F., Brodie, E. L., Hansman, R. L., et al. (2013). Export of submicron particulate organic matter to mesopelagic depth in an oligotrophic gyre. Proc. Natl. Acad. Sci., 110, 12565–12570.

Faccioli, C. K., Chedid, R. A., Bombonato, M. T. S., Vicentini, C. A., Vicentini, I. B. F. (2014). Morphology and histochemistry of the liver of carnivorous fish Hemisorubim platyrhynchos. Int J Morphol., 32(2), 715-720.

Feist, G. D. Stentiford a, M. L. Kent b, A. Ribeiro Santos, P. L. (2015). Histopathological assessment of liver and gonad pathology in continental slope fish from the northeast Atlantic Ocean. Marine Environmental Research. Marine Environ. Res., 106, 42-50.

Gomes, J. M. M., Ribeiro, H. J., Procópio, M. S., Alvarenga, B. M., Castro, A. C. S., Dutra, W. O., et al. (2015). What the erythrocytic nuclear alteration frequencies could tell us about genotoxicity and macrophage iron storage?. PLoS One., 10(11), e0143029.

Looser, R., Froescheis, O., Cailliet, G. M., Jarman, W. M., & Ballschmiter, K. (2000). The deep-sea as a final global sink of semivolatile persistent organic pollutants? Part II: Organochlorine pesticides in surface and deep-sea dwelling fish of the North and South Atlantic and the Monterey Bay Canyon (California). Chemosphere., 40(6), 661–670.

Patińo, R., Wainscott, M.R., Cruz-Li, E.I., Balakrishnan, S., McMurry, C., Blazer, V.S., & Anderson, T.A. (2003). Effects of ammonium perchorate on the reproductive performance and thyroid follicle histology of zebra fish. Environ. Toxicol. Chem., 22(5), 1115-1121.

Presnell, J. K., & Schreibman, M. P. (1997). Humason’s Animal Tissue Techniques 5th ed. USA: The Johns Hopkins University Press.

Pronina, S.V., Batueva, M.D.D., & Pronin, N.M. (2014). Characteristics of melanomacrophage centers in the liver and spleen of the roach Rutilus rutilus (Cypriniformes: Cyprinidae) in Lake Kotokel during the Haff disease outbreak. J. Ichthyol., 54(1), 104-110.

Rabitto, I.S., Costa, J.R.M.A., Assis, H.C.S., Pelletier, E., Akaishi, F.M., Anjos, A., Randi, M.A.F., & Ribeiro, C.A.O. (2004). Effects of dietary Pb(II) and tributyltin on Neotropical fish, Hopliasaff malabaricus: histopathological and biochemical findings. Ecotoxicol Environ Saf., 60(2), 147-156.

Ribeiro, H.J, Procópio, M.S., Gomes, J.M.M., Vieira, F.O., Russo, R.C., Balzuweit, K., Chiarini-Garcia, H., Castro, A.C.S., Rizzo, E., & Corrêa, JD. (2011). Functional dissimilarity of melanomacrophage centres in the liver and spleen from females of the teleost fish Prochilodus argenteus. Cell Tissue Res., 346(3), 417-425.

Roberts, J.R. (2000) Fish Pathology. 4th ed., London: Bailliere Tindall, 590 p.

Salvanes, A.G., & Kristoffersen, J.B. (2001). Mesopelagic fishes. Encyclopedia of ocean.

Shimada, T., Sugie, A., Shindo, M., Nakajima, T., Azuma, E., Hashimot,o M., & Inoue, K. (2003). Tissue-specific induction of cytochromes P450 1A1 and 1B1 by polycyclic aromatic hydrocarbons and polychlorinated biphenyls in engineered C57BL/6J mice of arylhydro-carbon receptor gene. Toxicol. Appl. Pharmacol., 187(1), 1-10.

Wilson, N.T. (2014). Deep Sea: Biodiversity, Human Dimension and Ecological Significance. Hauppauge, New York: Nova Science Publishers.

Yancey, P. H., Lawrence-Berrey R. and M. D. Douglas. (1989). Adaptations in mesopelagic fishes I. Buoyant glycosaminoglycan layers in species without diel vertical migrations. Mar Biol, 103, 453-