การจำลองการจับเชิงโมเลกุลของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาจากเมล็ดกัญชง

Main Article Content

สถาปัตย์ ราชา
กรรณิการ์ ราชา
เอกพนธ์ หิรัตนพันธุ์

บทคัดย่อ

ทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาเป็นโปรไซโตไคน์ที่สำคัญต่อการก่อให้เกิดการอักเสบ ไซโตไคน์นี้จึงเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับ
การรักษาและป้องกันโรคทางระบบภูมิคุ้มกันที่เกี่ยวกับการอักเสบ การศึกษาก่อนหน้านี้ได้รายงานถึงศักยภาพของสารกลุ่ม Phenolamides ในเมล็ดกัญชงว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบ อย่างไรก็ตามกลไกต้านการอักเสบของสารกลุ่ม Phenolamides
ยังไม่ชัดเจน ในการศึกษานี้ใช้เทคนิคการจำลองการจับเชิงโมเลกุลสำหรับทดสอบอันตรกิริยาระหว่างสารกลุ่ม Phenolamides จำนวน 5 ชนิด กับโมเลกุลทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟา ผล พบว่าสารCoumaroylaminobutanol glucopyranoside มีศักยะในการยับยั้งทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟามากที่สุด การศึกษานี้ทำให้เข้าใจฤทธิ์ต้านการอักเสบของเมล็ดกัญชงมากขึ้น

Article Details

บท
บทความวิจัย
Author Biography

สถาปัตย์ ราชา, กลุ่มวิชาเคมีเภสัชและยาจากธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

ผลงานวิจัย

Racha, S., Wongrattanakamon, P., Raiwa, A. et al. Discovery of Novel Potent Small Natural Molecules Able to Enhance Attenuation of the Pathobiology of Gastric Cancer-Associated Helicobacter pylori by Molecular Modeling. Int J Pept Res Ther 25, 881–896 (2019). https://doi.org/10.1007/s10989-018-9737-2

References

Awortwe, C., Bruckmueller, H., & Cascorbi, I. (2019). Interaction of herbal products with prescribed medications: A systematic review and meta-analysis. Pharmacological research, 141, 397–408.

Crescente, G., Piccolella, S., Esposito, A., Scognamiglio, M., Fiorentino, A., & Pacifico, S. (2018). Chemical composition and nutraceutical properties of hempseed: an ancient food with actual functional value. Phytochemistry Reviews, 17(4), 733-749.

Daina, A., Michielin, O., & Zoete, V. (2017). SwissADME: a free web tool to evaluate pharmacokinetics, drug-likeness and medicinal chemistry friendliness of small molecules. Scientific Reports, 7, 42717.

English, B. A., Dortch, M., Ereshefsky, L., & Jhee, S. (2012). Clinically significant psychotropic drug-drug interactions in the primary care setting. Current Psychiatry Reports, 14(4), 376-390.

Guengerich, F. P., Waterman, M. R., & Egli, M. (2016). Recent Structural Insights into Cytochrome P450 Function. Trends in Pharmacological Sciences, 37(8), 625-640.

Mitoma, H., Horiuchi, T., Tsukamoto, H., & Ueda, N. (2018). Molecular mechanisms of action of anti-TNF-α agents - Comparison among therapeutic TNF-α antagonists. Cytokine, 101, 56–63.

Naim, M. J., Alam, O., Alam, M. J., Hassan, M. Q., Siddiqui, N., Naidu, V., & Alam, M. I. (2018). Design, synthesis and molecular docking of thiazolidinedione based benzene sulphonamide derivatives containing pyrazole core as potential anti-diabetic agents. Bioorganic chemistry, 76, 98–112.

Pagadala, N. S., Syed, K., & Tuszynski, J. (2017). Software for molecular docking: a review. Biophysical Reviews, 9(2), 91-102.

Pettersen, E. F., Goddard, T. D., Huang, C. C., Couch, G. S., Greenblatt, D. M., Meng, E. C., & Ferrin, T. E. (2004). UCSF Chimera--a visualization system for exploratory research and analysis. Journal of Computational Chemistry, 25(13),1605-1612.

Poulsen, M. M., Fjeldborg, K., Ornstrup, M. J., Kjær, T. N., Nøhr, M. K., & Pedersen, S. B. (2015). Resveratrol and inflammation: Challenges in translating pre-clinical findings to improved patient outcomes. Biochimica et Biophysica Acta, 1852(6), 1124–1136.

Razzaghi-Asl, N., Sepehri, S., Ebadi, A., Miri, R., & Shahabipour, S. (2015). Effect of Biomolecular Conformation on Docking Simulation: A Case Study on a Potent HIV-1 Protease Inhibitor. Iranian journal of pharmaceutical research, 14(3), 785–802.

Trott, O., & Olson, A. J. (2010). AutoDock Vina: improving the speed and accuracy of docking with a new scoring function, efficient optimization, and multithreading. Journal of Computational Chemistry, 31(2), 455-461.

Wang, Q., He, J., Wu, D., Wang, J., Yan, J., & Li, H. (2015). Interaction of α-cyperone with human serum albumin: Determination of the binding site by using Discovery Studio and via spectroscopic methods. Journal of Luminescence, 164, 81-85.

Wu, J., Qu, Y., Deng, J., Liang, W., Jiang, Z., Lai, R., & Yu, Q. (2016). Resveratrol inhibition of TNF-α and IL-1 for treatment of rheumatoid arthritis: from In-Silico to In-vitro elucidation. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 9(2), 745-752.

Zhou, Y., Wang, S., Lou, H., & Fan, P. (2018). Chemical constituents of hemp (Cannabis sativa L.) seed with potential anti-neuroinflammatory activity. Phytochemistry Letters, 23, 57-61