การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการรวมโปรโตพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides)

Main Article Content

สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา
คชาภรณ์ ทองดอนยอด

บทคัดย่อ

แฝก (Vetiveria zizanioides) เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ถูกนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงพันธุ์แฝกด้วยวิธีปกติยังมีข้อจำกัด เนื่องจากดอกของแฝกมักมีลักษณะเป็นหมัน ซึ่งการนำเทคโนโลยีการรวมโพรโทพลาสต์มาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์แฝกจะช่วยลดข้อจำกัดดังกล่าวได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการรวมโพรโทพลาสต์ระหว่างแฝกลุ่ม สายพันธุ์กำแพงเพชร 2 และแฝกดอน สายพันธุ์ประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้สายละลาย Polyethylene glycol (PEG) เป็นตัวเหนี่ยวนำให้เกิดการรวมโพรโทพลาสต์ เมื่อนำโพรโทพลาสต์ที่แยกได้จากใบของแฝกทั้งสองสายพันธุ์มาบ่มร่วมกับสารละลาย PEG 6000 ความเข้มข้น 10, 20 และ 30% เป็นเวลา 10, 20 และ 30 นาที วางแผนการทดลองแบบ 4×3 แฟคทอเรียลในแผนการทดลองแบบสุ่มโดยตลอด (4×3 Factorial in CRD) จำนวน 3 ซ้ำ พบว่าการใช้สารละลาย PEG 6000 ความเข้มข้น 10% ร่วมกับระยะเวลา
ในการชักนำ 30 นาที ให้เปอร์เซ็นต์การรวมโพรโทพลาสต์แฝกแบบ Binary fusion และเปอร์เซ็นต์ความมีชีวิตหลังการรวม
โพรโทพลาสต์สูงสุด เท่ากับ 43.45 และ 89.63% ตามลำดับ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเบื้องต้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างโพรโทพลาสต์แฝกลูกผสมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์แฝกต่อไป

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Badr-Elden, A. M., Nower, A. A., Nasr, M. I. & Ibrahim, A. I. (2010). Isolation and Fusion of Protoplasts in Sugar Beet (Beta vulgaris L.). Sugar Tech, 12(1), 53-58.

Chakraborty, S. (2016). Protoplast Culture and Somatic Hybridization, A Promising Frontier of Plant Biotechnology. A Peer Reviewed Multidisciplinary Research Journal, 2(1), 46-54.

Guan, Q., Guo, Y., Wei, Y., Meng, F. & Zhang, Z. (2010). Regeneration of Somatic Hybrids of Ginger via Chemical Protoplast Fusion. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 102, 279-284.

Gu, J. & Catchmark, J. M. (2013). The Impact of Cellulose Structure on Binding Interactions with Hemicellulose and Pectin. Springer Science and Business Media, 20, 1613-1617.

Hayeehateng, A. & Kaewnok, B. (2014). Campaign to Encourage of Vetiver Grass Cultivation for Soil and Water Conservation Under the Royal Initiative of His Majesty the King, Yala Province. Phatthalung: Land Development Department. Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)

Kao, K. N., Constabel, F., Michayluk, M. R. & Gamborg, O. L. (1974). Protoplast Fusion and Growth of Intergeneric Hybrid Cells. Plant Biology, 115, 215-227.

Kativat, C. (2014). Protoplast Culture and Development of Sunflower Maintainer Line via Protoplast Fusion. Master’s Thesis. Suranaree University of Technology. (in Thai)

Kativat, C. & Tantasawat, P. A. (2017). PEG-mediated Symmetric and Asymmetric Protoplast Fusion in Sunflower (Helianthus Annuus L.). Pakistan Journal of Botany, 49(5), 1903-1910.

Keegstra, K. (2013). Plant Cell Walls. Plant Physiology Journal, 154, 483–486.

Mansour, M. M. F. (2013). Plasma Membrane Permeability as An Indicator of Salt Tolerance in Plants. Biologla Plantarum, 57(1), 1-10.

Murashige, T. & Skoog, F. (1962). A Revised Medium for Rapid Growth and Bioassays with Tobacco Tissue Cultures. Plant Physiology Journal, 15, 473-497.

Parihar, A., Pachchigar, K. & Zaman, M. S. (2015). Protoplast Isolation and Fusion in Cultivated Cajanus cajan (L.) Millsp. and Wild Species of Pigeonpea. Research Journal of Biotechnology, 10(3), 62-72.

Shalsh, F. J., Ibrahim, N. A., Arifullah, M. & Hussin, A. S. M. (2016). Optimization of the Protoplast Fusion Conditions of Saccharomyces cerevisiae and Pichia stipitis for Improvement of Bioethanol Production from Biomass. Asian Journal of Biological Sciences, 9(1-2), 10-18.

Sivaarthikul, K. (2015). Sustainable Management of Vetiver Utilization. Bangkok: Land Development Department, Ministry of Agriculture and Cooperatives. (in Thai)

Tomar, U.K. & Dantu, P.K. (2010). Protoplast Culture and Somatic Hybridization. In Tripathi, G. Cellular and Biochemical Sciences. I.K. International Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 876-891.

Tudses, N., Premjet, S. & Premjet, D. (2014). Optimal Conditions for High-Yield Protoplast Isolations of Jatropha curcas L. and Ricinus communis L. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Science, 14(3), 221-230

Tudses, N., Premjet, S. & Premjet, D. (2015). Establishment of Method for Protoplast Fusion with PEG- Mediated between Jatropha curcas L. and Ricinus communis L. International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research, 4(1), 50-56.

Wulandari, D. R., Purwito, A., Susanto, S., Husni, A. & Ermayanti, T. M. (2018). Protoplast Fusion between Indonesian Citrus maxima (Burm.) Merr. and Citrus reticulata L.: A Preliminary Report. Agrivita Journal of Agricultural Science, 40(2), 233-241.