ผลของชนิดและสีของภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของเมลอน และอุณหภูมิของวัสดุปลูก

Main Article Content

อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

บทคัดย่อ

ภาชนะปลูกแตกต่างกันทั้งวัตถุดิบและสี ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิดแต่ยังไม่มีการศึกษาในเมลอน จึงทำการศึกษาผลของชนิดและสีภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และอุณหภูมิของวัสดุปลูกในภาชนะดังกล่าว วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์มี 5 กรรมวิธี คือปลูกในถุงพลาสติกสีขาว ถุงพลาสติกสีดำ ถุงใยสังเคราะห์สีขาว กระถางดินเผาสีน้ำตาล และกระถางพลาสติกสีดำ ทำ 10 ซ้ำ ปลูกเมลอนพันธุ์หยกเทพ ภายในโรงเรือน พบว่า ความสูงต้นทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีแนวโน้มต้นเมลอนที่ปลูกในภาชนะสีดำให้ความสูงที่เพิ่มขึ้นน้อยในช่วงก่อนติดผล การปลูกในถุงใยสังเคราะห์ให้จำนวนใบสูงที่สุดแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับปลูกในกระถางพลาสติกและกระถางดินเผา ส่วนขนาดใบทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ เช่นเดียวกับน้ำหนักผล ขนาดผล และความหวานเนื้อผล ภาชนะปลูกสีดำทำให้อุณหภูมิวัสดุปลูกสูงกว่าภาชนะสีอื่นอย่างเด่นชัด โดยเฉพาะด้านที่รับแสงแดดตอนบ่าย ดังนั้นเมลอนพันธุ์ทนร้อนสามารถปลูกได้ในภาชนะทุกประเภท แต่ถุงพลาสติกสีขาวน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี เมื่อคำนึงถึงแนวโน้มการเจริญเติบโตและผลผลิตของเมลอน รวมถึงความสะดวกในการจัดหา ราคา และความคงทนต่อการใช้งาน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Arai-sanoh, Y. Ishimaru, T., Ohsumi, A. & Kando, M. (2010). Effects of soil temperature on growth and root

function in rice. Plant Prod. Sci., 13(3), 235-242.

Baanlaesaun. (2020). The difference of each kinds of planting pots. Retrieved January 12, 2020, from

http://baanlaesuan.com/50614/ideas/pot. (in Thai)

Bunt, A. C. & Kulwiec, Z. J. (1970). The effect of container porosity on root environment and plant growth. Plant Soil, 32, 65–80.

Gabriele, A., Piero, F. & Riccado, P. (2010). Effect of container on plant growth and root deformation of

little leaf linden and field elno. American Society for Horticultural Science, 45(12), 1824-1829.

Gosselin, A. & Trudel, M. (1985). Influence of root-zone temperature on growth, development and yield of

cucumber plants cv. Toska. Plant Soil 85, 327–336.

Hutchin, R. A. (2019). Detection of Casimir radiation from our sun. Optics and Photonics Journal, 9, 141-154.

Ibarra-Jiménez, L., Zermeño-González, A., Munguía-López, J., Rosario Q. M. A. & Manuel, D. L. R. (2008).

Photosynthesis, soil temperature and yield of cucumber as affected by colored plastic mulch'. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant Soil Science,58(4), 372-378.

Larson, A. R. (1993). Impact of plastic in the floriculture industry. Horticulture Technology, 3(1), 28-34.

Luisa, D. C., Nicola, T., Stefano, G. & Francesco, L. (2011). The effect of growth medium temperature on

corn salad (Valerianella locusta (L.) Laterr) baby leaf yield and quality. HortScience, 46(12), 1619-1625.

Makham, W. j. & Bremer, D. J. (2011). Effect of container color on substrate temperatures and

growth of Red Maple and Red Bud. Hort. Science, 4(5), 721-726.

Makinde, A. A. & Bello, N. J. (2009). Effect of temperature pattern on the cucumber intercrop with maize

in a tropical wet-and-dry climate of Nigeria. Researcher, 1(2), 24-36.

Sakamoto, M. & Suzuki, T. (2015). Effect of root zone temperature on growth and quality of hydroponically grown red leaf lettuce (Lactuca sativa L. cv. Red Wave). American Journal of Plant Science, 6, 2350-2360.

Thaikasetsart. (2020). Types of planting pots. Retrieved January 12, 2020, from :http://www.Thaikasetsart.com (in Thai)

Went, F.W. (1953). The effects of temperature on plant growth. Annu. Rev. Plant Physio., 4, 347-362.

Wikifarmer. (2020). Growing melons outdoors for profit-complete groeing guide from start to finish. Retrieved May 25, 2020, from : https://wikifarmer.com/growing-melons-outdoors-for-profit-complete-growing-guide-from-start-to-finish/

Zhang, Y. P., Qiao, Y. X. Zhang, Y. L., Zhou, Y. H. & Yu, J. Q. (2008). Effect of root temperature on leaf gas exchange and xylem sap abscisic acid concentrations in six cucurbitaceae species. Photosynthetica, 46, 356-362.